Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/160/13 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia logo Powiatu Kolneńskiego oraz zasad jego używania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się logo Powiatu Kolneńskiego, którego wzór oraz specyfikacja techniczna zawarte są w "Podstawowej Księdze Znaku", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Logo Powiatu Kolneńskiego jest symbolem graficznym używanym we wszelkich przejawach identyfikacji wizualnej Powiatu Kolneńskiego, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, których wydawcą lub wspierającym jest Powiat Kolneński oraz do oznakowania przedsięwzięć organizowanych, współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kolneński, zasady korzystania z logo Powiatu Kolneńskiego określa: "Regulamin korzystania z logo Powiatu Kolneńskiego", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Prawo używania logo Powiatu Kolneńskiego przysługuje Staroście Kolneńskiemu, organom Powiatu Kolneńskiego i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

3. Prawo używania logo Powiatu Kolneńskiego przysługuje gminom Powiatu Kolneńskiego jeżeli służy to promocji Powiatu Kolneńskiego lub ma znaczenie dla jego rozwoju.

4. Wykorzystanie logo Powiatu Kolneńskiego w innych wypadkach niż wymienione w ust. 1, 2 i 3 wymaga uzyskania każdorazowej zgody Starosty Kolneńskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Niesłuchowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/160/13
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Podstawowa Księga Znaku

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/160/13
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Regulamin korzystania z Logo Powiatu Kolneńskiego

§ 1. 1. Logo Powiatu Kolneńskiego jest znakiem promocyjnym i jest używane:

1) Podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Powiat Kolneński jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem.

2) Podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo lub organizacyjnie przez Powiat Kolneński.

3) Do sygnowania wydawnictw współpracujących z Powiatem Kolneńskim.

4) Jako element promocyjny na wszelkich upominkach, drukach, gadżetach, pamiątkach i nośnikach reklamowych związanych z Powiatem Kolneńskim.

5) W wydarzeniach, które zostały objęte patronatem Starosty Kolneńskiego.

6) W innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Powiatu Kolneńskiego.

2. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji Logo Powiatu Kolneńskiego.

3. Obowiązujący wzór Logo znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego.

§ 2. Prawo do korzystania z Logo przysługuje:

1) Organom Powiatu Kolneńskiego.

2) Urzędowi Starostwa Powiatowego w Kolnie.

3) Jednostkom organizacyjnym Powiatu Kolneńskiego.

4) Podmiotom i osobom fizycznym wspieranym finansowo przez Powiat Kolneński na czas wskazany przez Starostę.

§ 3. 1. Używanie Logo Powiatu Kolneńskiego przez inne podmioty niż określone w § 2 wymaga pisemnej zgody Starosty Kolneńskiego.

2. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu i podpisanie oświadczenia określonego w załączniku Nr 2 do Regulaminu.

3. Zgodę wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 1 rok. Może być ona przedłużona o kolejny okres jednoroczny.

4. Zgodę można wydać jednorazowo na czas trwania określonej imprezy bądź na dwa przedsięwzięcia.

5. Starosta Kolneński może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli podmiot uprawniony nie zachowuje warunków zawartych w Regulaminie i we wniosku zainteresowanego podmiotu, na który została udzielona zgoda Starosty.

6. Starosta Kolneński rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z Logo, o którym mowa w § 1, w ciągu 14 dni od jego złożenia.

7. Logo jest udostępniane wyłącznie przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu w różnych formatach graficznych (jpg, gif, cdr).

§ 4. Udzielona zgoda Starosty Kolneńskiego wygasa wskutek:

1) Upływu okresu, na który została udzielona.

2) Zakończenia imprezy bądź przedsięwzięcia, na które została udzielona.

3) Zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z logo Powiatu Kolneńskiego.

4) Zaprzestania przez uprawnionego działalności, z która zgoda była związana.

§ 5. Korzystanie z logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Powiatowi Kolneńskiemu i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6. Zarząd Powiatu Kolneńskiego zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu


Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania z

logo Powiatu Kolneńskiego

Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z logo Powiatu Kolneńskiego

1. Oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy, instytucji)

.......................................................................................................................................................

2. Adres wnioskodawcy

.......................................................................................................................................................

3. Adres strony internetowej i nr telefonu

.......................................................................................................................................................

4. Opis sposobu eksponowania logo Powiatu Kolneńskiego

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Termin (na jaki ma być przyznane prawo do używania LOGO )

.......................................................................................................................................................

U z a s a d n i e n i e

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………...

…………………… …………………...

miejscowość, data podpis

Załączniki:

1. Projekt graficzny materiałów, w których ma być wykorzystane logo Powiatu Kolneńskiego w oryginalnych barwach.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin korzystania z logo Powiatu Kolneńskiego (załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z logo oraz Powiatu Kolneńskiego).

Decyzja Starosty Kolneńskiego

z dnia ............................

pozytywna/negatywna(*)

Uwagi:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……....................

podpis

(*) niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2

do Regulaminu korzystania z

logo Powiatu Kolneńskiego

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu korzystania z logo Powiatu Kolneńskiego i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania.

…………………………… …………………………………

miejscowość data podpis i pieczątka

wnioskodawcy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe