Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr102, poz.1055, Nr116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1475, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567.) w związku z art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. N 19, poz. 115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz.945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256, poz. 1445) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Białostockiego - Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną na obszarze Gminy Turośń Kościelna, oznaczoną numerem geodezyjnym 204, obręb geodezyjny Trypucie - na odcinku od drogi powiatowej 1545B do granicy Gminy Turośń Kościelna.

2. Ustala się przebieg drogi gminnej, wymienionej w ust. 1, zgodnie z oznaczeniem kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/178/2013
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 marca 2013 r.

infoRgrafika

1545B - droga powiatowa (Niewodnica - Trypucie)

- proponowana droga gminna (285 m)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe