Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/184/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 20 marca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) w związku z art. 6 r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 505) wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym i stanowi:

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych - zebraną w pojemnikach o łącznej pojemności nie większej niż 0,12 m3,

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych - zebraną w pojemnikach o łącznej pojemności nie większej niż 0,36 m3,

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych - zebraną w pojemnikach o łącznej pojemności nie większej niż 0,36 m3,

4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych - zebraną w pojemnikach o łącznej pojemności nie większej niż 0,66 m3,

5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych - zebraną w pojemnikach o łącznej pojemności nie większej niż 0,66 m3,

6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych - zebraną w pojemnikach o łącznej pojemności nie większej niż 1,1 m3,

7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych - zebraną w pojemnikach o łącznej pojemności nie większej niż 1,1 m3.";

2) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Określa się dodatkowe usługi świadczoną przez Gminę Turośń Kościelna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, polegające na:

1) udostępnieniu i odebraniu kontenera na odpady powstające podczas budowy, rozbiórki i remontów,

2) odbiorze odpadów komunalnych przewyższających ilość określoną w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Ustala się cenę za usługę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości:

1) 450 zł netto plus należny podatek VAT - za kontener o pojemności 5m3odpadów,

2) 510 zł netto plus należny podatek VAT - za kontener o pojemności 7 m3odpadów.

3. Ustala się cenę za usługę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 w wysokości zgodnej ze stawką opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zależności od sposobu zbierania odpadów komunalnych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe