Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/162/13 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 oraz poz. 951, z 2013r. poz. 21 i 228) uchwala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/139/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl z 2013 r.. poz. 1134 i 1135) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3:

a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury,

b) metalu,

c) tworzyw sztucznych,

d) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

g) tekstyliów.",

b) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

. Odpady wymienione w punkcie 3 należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków lub pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem lub na bieżąco, we własnym zakresie, dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Knyszynie.",

c) uchyla się pkt 6

d) pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych:

a) przeterminowanych leków,

b) przeterminowanych chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),

c) zużytych baterii i akumulatorów,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g) zużytych opon.",

e) pkt. 11. otrzymuje brzmienie:

. Odpady wymienione w punkcie 10 należy zbierać selektywnie i we własnym zakresie dostarczyć na bieżąco do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Knyszynie.",

f) pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

. Zużyte lekarstwa można także wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach i ośrodkach zdrowia. Zużyte baterie i miniaturowe akumulatory można wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych, wybranych placówkach handlowych i wybranych obiektach użyteczności publicznej.",

g) pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

. Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny większych rozmiarów oraz zużyte opony będą odbierane przez przedsiębiorcę w terminach określonych w harmonogramie. Odpady te, bez umieszczania w workach, należy wystawiać w sposób opisany w punktach 18 lub 19.",

h) pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić w odpowiednich workach lub pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy odpady budowlano-remontowe dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin.",

i) uchyla się pkt 15

2) W § 6 punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co 4 tygodnie;

b) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - co 4 tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji- co 2 tygodnie;

d) pozostałe zbierane selektywnie - raz w roku.";

. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co 4 tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - co 4 tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji - co 2 tygodnie;

d) pozostałe zbierane selektywnie - raz w roku";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

Określa się rodzaje i pojemność worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2. pojemność worków lub pojemników winna wynosić od 60 l do 120 l;

3. w zabudowie wielorodzinnej można stosować także pojemnik o pojemności do 1200 l".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe