Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/194/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Rajgród

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567), art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6m, art. 6o, art. 6p, art. 6q oraz art. 9n ust. 1, art. 9p, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 poz. 21, poz. 228) oraz art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, zm. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co nastepuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1387).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe