Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 12 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567, z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala się, iż:

1) od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właścicieli nieruchomości ilość odpadów komunalnych;

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż:

a) 2 razy w miesiącu w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych,

b) 1 raz w miesiącu w przypadku odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;

3) odpady powstałe na terenie nieruchomości i posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rajgród będą traktowane jako odpady komunalne zmieszane;

4) właścicielom nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarowali selektywne gromadzenie odpadów komunalnych zapewnione zostaną worki do poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zapewnione zostaną pojemniki na odpady komunalne, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku.

3. Burmistrz Rajgrodu poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, lokalizację oraz godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXV/157/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl.z z 2013 r. poz. 711).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe