Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/197/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 12 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567, z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia ołaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkujacą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

§ 2.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 14,50 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 28,10 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 40,80 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 52,70 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 63,80 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej - 71,40 zł.

§ 3.

Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 8,50 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 16,50 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 24,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 31,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 37,50 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej - 42,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 709).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe