Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/106/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIII/104/06 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klukowo.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Klukowo Nr XV/89/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 marca 2013 r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo dotyczące:

1) wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i zakładami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i zasady utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwość oraz sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

2. Regulamin spełnia określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 wymagania w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA

TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących

rodzajów odpadów:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) przeterminowane leki i chemikalia,

12) zużyte opony,

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać wskazanych w ust. 1 rodzajów odpadów.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1. utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego;

2. uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;

3. utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

4. usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 5. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz nie będą uciążliwe dla sąsiadów.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH,

WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W

ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczególności do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (także kompostownikach), których pojemność uwzględnia częstotliwość oraz sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.

2. W przypadku braku możliwości technicznych do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, właściciel takiej nieruchomości może wypełnić przewidziany w ust. 1 obowiązek w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości.

3. Zawarcie porozumienia oznacza, iż minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności przewidzianych dla nieruchomości objętych porozumieniem z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

4. Właściciel jest zobowiązany do wyposażenia swej nieruchomości w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach lub workach o następujących kolorach:

1) niebieskim - papier i tektura,

2) żółtym - tworzywa sztuczne,

3) białym - szkło,

4) zielony - metale i opakowania wielomateriałowe,

5) brązowym - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

2. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.

3. W przypadku zabudowy jednorodzinnej minimalna pojemność pojemników lub worków, o których mowa w ust. 1 wynosi co najmniej 60 litrów.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na każde gospodarstwo domowe,

2) dla przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika

3) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne

4) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów

5) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal

6) dla kwater agroturystycznych itp. - 15 litrów na jedno łóżko.

2. Uliczne punkty gastronomiczne oraz lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością dodatkowo wystawiają dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 9. 1. W znajdujących się na terenie gminy chodnikach, placach, oraz innych miejscach publicznych drobne odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Obowiązek ustawienia pojemników spoczywa odpowiednio na zarządcy drogi.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp zarówno dla użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników w miarę potrzeby dezynfekcji.

3. Pojemniki na odpady komunalne, w tym także na odpady zbierane selektywnie powinny znajdować się w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników zewnętrznych.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 11. 1. Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane), jak również selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego oraz zebrane łącznie metal i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości co najmniej raz na miesiąc.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych powinna zapobiegać przepełnianiu pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

3. Odpady komunalne powstałe w czasie zorganizowanej imprezy masowej powinny być usunięte z nieruchomości, na której odbywała się impreza masowa oraz z terenów przyległych, niezwłocznie po jej zakończeniu.

§ 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej należy gromadzić w specjalnych kontenerach zapobiegających pyleniu. Właściciel nieruchomości ustala termin odbioru indywidualnie z urzędem gminy, lub dostarcza je do punktu selektywnej zbiórki.

§ 13. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone mogą być kompostowane z przeznaczeniem do własnego użytku.

2. Odpady wielkogabarytowe od mieszkańców odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy do roku lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać do punktu zbierania zorganizowanego u sprzedawców tego sprzętu lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie oraz akumulatory należy przekazać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach znajdujących się w aptekach lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób selektywnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej, udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klukowo.

2. Właścicielce nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się zbiornika bezodpływowego, zachowując czystość i porządek na terenie nieruchomości.

3. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości w ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

4. W celu wykonania obowiązku o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Klukowo na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy. Wykaz przedsiębiorców o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klukowo.

5. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,

§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

2. Jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, zabezpieczenie powinno uniemożliwiać samodzielne wydostanie się z niego lub bezpośredni kontakt z przechodniami.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania ich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

§ 16. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, przez osobę pełnoletnią gwarantującą pełną kontrolę nad psem.

§ 17. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez psa w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników.

§ 18. Zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne.

Rozdział 6.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA

TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że nie sprawi to uciążliwości dla otoczenia oraz będzie dokonywane w zgodzie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY

JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 20. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, itp. podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele przy udziale uprawnionego podmiotu w grudniu każdego roku. Dodatkowo, niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe