Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.28.2013.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 18 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/106/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567, z 2013 r. ,poz.153)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 1 w części: "oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego" oraz § 3 ust. 4 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/106/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15 marca 2013 r. Rada Gminy Klukowo podjęła uchwałęNr XVII/106/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo, która w dniu 25 marca 2013 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku i została przekazana według właściwości tut. organowi nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 17 kwietnia 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych jej postanowień.

W toku badania legalności niniejszego Regulaminu, organ nadzoru stwierdził,iż część podjętych przez Radę Gminy uregulowań stanowi przekroczenie delegacji ustawowej określonej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Należy podkreślić, iż obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ciążące na właścicielu nieruchomości nie mogą zostać sformułowane w dowolnej formie. Organ stanowiący gminy nie może w sposób niczym nieograniczony nakładać obowiązków związanych z estetyką i porządkiem na terenie gminy, ani tak szeroko określać powinności właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno - higienicznego całej nieruchomości ( § 3 ust. 1 badanego Regulaminu ). Zauważyć ponadto należy,iż uprzątanie zanieczyszczeń ustawodawca ograniczył do części nieruchomości służącychdo użytku publicznego, nie zaś do utrzymania terenu całej nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym. Jednocześnie pojęcie "utrzymanie porządku" ograniczasię do gromadzenia, zbierania i usuwania odpadów komunalnych, nie zaś do podejmowania czynności wskazanych w przedmiotowym Regulaminie.

W świetle powyższego, na uwagę zasługuje pogląd wyrażony w uzasadnieniudo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 417/08, zgodnie z którym "regulamin czystości i porządkunie może wykraczać poza materie przewidziane w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminie, przepis ten bowiem stanowi delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą być przedmiotem unormowania uchwały rady gminy. Nie daje on prawa radzie gminy ani do stanowienia aktów prawa miejscowego regulujących zagadnienia inne niż wymienione w tym przepisie,ani podejmowania regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej". Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 grudnia 2006 r. (II SA/Wr 585/06) "podejmując akty prawa miejscowego na podstawie normy ustawowej, organ stanowiący musi ściśle uwzględnić wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że regulacja art. 4 ust. 2 wspomnianej ustawy ma charakter wyczerpujący, tj. uchwalając na jej podstawie regulamin czystości i porządku, rada powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszącesię do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień. Wskazując zakres zagadnień objętych regulaminem czystości i porządku, ustawodawca w skonstruowaniu delegacji ustawowej nie posłużył się sformułowaniem "w szczególności", "może określić",ale sformułowaniem "regulamin określa", co prowadzi do wniosku, że treść tego regulaminu musi bezwzględnie odpowiadać zakresowi delegacji ustawowej ".

W uchwale będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Gminy Klukowo określiła w § 3 ust. 4 załącznika Nr 1 , iż właściciel nieruchomościzobowiązany jest do usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów. W ocenie organu nadzoru, niniejsze postanowienie uchwały stanowi przekroczenie delegacji ustawowej określonej w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy uprzątanie zanieczyszczeń w tym błota, śniegu i lodu, ustawodawca ograniczyłdo części nieruchomości służących do użytku publicznego, za taką nie można zaś uznać dachów. "W myśl pkt 1 lit. b cytowanego art. 4 ust. 2 ustawy, regulamin może wprowadzać obowiązek uprzątania przez właściciela nieruchomości śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Za taką strefę nie można uznać bez wątpienia dachówi gzymsów budynków, nawet jeżeli miałyby wystawać nad ciągami komunikacyjnymi powszechnie dostępnymi. Logicznym jest bowiem, że użytkowany jest publicznie wówczas nie dach, czy też gzyms, ale właśnie ciąg komunikacyjny, którego obowiązek uprzątnięcia mógłby dotyczyć" (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2011 r., Sygn. akt II SA/Ol 145/11).

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienia należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności § 3 ust. 1 w części: "oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego" oraz § 3 ust. 4 załącznika Nr 1 do uchwałyNr XVII/106/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargido Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

Otrzumuje:

Rada Gminy Klukowo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe