Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/149/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasionówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Jasionówka liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

1) w miejscu sprzedaży - 5;

2) poza miejscem sprzedaży - 13.

§ 2. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży:

1) punkt sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 100 metrów od szkół, przedszkoli, obiektów kultu religijnego;

2) odległość, o której mowa w pkt 1, mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży, punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych obiektów, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być także prowadzona w miejscu wydzielonym (ogródku) bezpośrednio przylegającym do lokalu gastronomicznego, stanowiącym z nim integralną całość.

§ 4. Zasady określone niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/35/03 Rady Gminy Jasionówka z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jasionówka, zmieniona uchwałą Nr XXIII/131/09 Rady Gminy Jasionówka z dnia 11 sierpnia 2009 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe