Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/291/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 201 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 267) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, Dz. U. z 2013 r. poz. 228 ze zm.) w zw. z art. 12 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), a także art. 1 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/264/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadza się zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się, iż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.".

2. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie .odt lub .doc/docx na adres e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl lub skrzynkę podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/. Deklaracje przesyłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP".

§ 2. Wnosi się zmiany we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik do Uchwały Nr XXV/291/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe