Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII.160.2013 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Śniadowo jako inkasentów opłaty o której mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Śniadowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe