Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII.161.2013 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiacych dochody własne gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 696 z późn zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw na terenie Gminy Śniadowo.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/26/03 Rady Gminy Śniadowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII.161.2013
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Wysokość wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Śniadowo ustalona jako nw. % od kwot zainkasowanych i wpłacnych na rachunek Urzędu Gminy Śniadowo, nie mniej jednak niż 120 brutto ( słownie: stodwadzieścia złotych ) od każdej zebranej raty podatku.

Lp.

Nazwa sołectwa

% zainkasowanej kwoty

1.

Brulin

9

2.

Chomentowo

10

3.

Dębowo

10

4.

Duchny Młode

9

5.

Grabowo

12

6.

Jakać Borki

11

7.

Jakać Dworna

9

8.

Jakać Młoda

9

9.

Jastrząbka Młoda

9

10.

Jemielite Wypychy

9

11.

Kołaczki

10

12.

Koziki

9

13.

Konopki Młode

10

14.

Mężenin

13

15.

Młynik

10

16.

Olszewo

9

17.

Osobne

9

18.

Ratowo Piotrowo

10

19.

Sierzputy Marki

11

20.

Sierzputy Zagajne

9

21.

Stare Duchny

9

22.

Stara Jakać

10

23.

Stara Jastrząbka

9

24.

Stare Jemielite

9

25.

Stare Konopki

9

26.

Stare Ratowo

9

27.

Stare Szabły

10

28.

Szabły Młode

13

29.

Strzeszewo

11

30.

Szczepankowo

10

31.

Śniadowo

11

32.

Truszki

12

33.

Uśnik Dwór

9

34.

Uśnik Kolonia

10

35.

Uśnik

10

36.

Wierzbowo

9

37.

Wszerzecz Kolonia

9

38.

Wszerzecz

13

39.

Zagroby

9

40.

Zalesie Poczynki

9

41.

Zalesie Wypychy

9

42.

Żebry

10

43.

Żebry Kolonia

10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe