Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/183/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887; z 2012 poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki lub ich części stanowiące własność (współwłasność) gminy o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom, zajęte na działalność kulturalną i sportową oraz na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1, nie obejmują gruntów oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/130/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2005r. Nr 2, poz. 20).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe