Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/318/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.[2]) ), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XIX/202/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach, zmienioną uchwałą Nr XX/222/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/318/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22.03.2013 r.

S T A T U T

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODKA REHABILITACJI W SUWAŁKACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Zakład może używać nazwy skróconej: "SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach".

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.

§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Suwałki.

2. Zakład może tworzyć jednostki i komórki poza swoją siedzibą.

§ 4. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),zwanej w dalszej części Statutu " Ustawą",

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

6) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, promocji zdrowia oraz działalności szkoleniowej.

2. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń ambulatoryjnych,

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne.

3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

4. Zakład zawiera umowy na realizację świadczeń zdrowotnych, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

5. Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych może być poszerzony w zależności od potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów.

6. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

1) wynajmu i dzierżawy powierzchni, gruntów, wyposażenia i sprzętów,

2) usług diagnostycznych

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.

Organy Zakładu

§ 6. 1. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

2. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

4. Główny księgowy oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych realizują zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

5. Dyrektor wyznacza osobę zastępującą, na czas swojej nieobecności i deleguje uprawnienia.

6. W przypadku gdy Dyrektorem Zakładu nie jest lekarz, w Zakładzie tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

7. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.

§ 7. 1. Rada Społeczna, zwana dalej "Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący- Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

5. Zadania Rady określa Ustawa.

6. Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) na wniosek organu, który go desygnował,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

6. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust.6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady.

8. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.

9. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Zakład.

Rozdział 4.

Struktura organizacyjna Zakładu

§ 8. 1. W skład Zakładu wchodzą przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:

1) Ośrodek Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Pozaszpitalnej:

a) Przychodnia Specjalistyczna,

- poradnie rehabilitacyjne,

- poradnia leczenia bólu,

- oddział dzienny rehabilitacji,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

b) Dział Diagnostyczno-Zabiegowy:

- dział fizjoterapii i diagnostyki zabiegowej z pracowniami,

- pracownia diagnostyczna.

2) Ośrodek Rehabilitacji Szpitalnej:

a) Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Stacjonarnej:

- oddział rehabilitacyjny,

- oddział rehabilitacji neurologicznej,

- dział farmacji szpitalnej,

3) pozostałe komórki organizacyjne działalności niemedycznej Zakładu:

a) Sekcja Organizacyjno-Prawna,

b) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,

c) Sekcja Gospodarczo-Techniczna,

d) Sekcja Informacji Medycznej.

2. Zadania i organizację wewnętrzną przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

3. W Regulaminie organizacyjnym, oprócz zakresu spraw określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, określa się liczbę łóżek w oddziałach.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zasadach określone w Ustawie.

5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806,

Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,; z 2006 r. Nr 126, poz. 875,

Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr

149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

[2]) Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185 poz. 1092 i z 2012 r.

poz. 742.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe