Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/117/2013 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/101/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 518; z 2011 r. Nr 22, poz.318; z 2012 r. poz. 1152).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz


Załącznik do Uchwały Nr XIX/117/2013
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 27 marca 2013 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKOWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie zwany w dalszej treści "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228);

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych o okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

6) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania''(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późń. zm.) ;

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356);

12) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135);

13) ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późń. zm.) ;

14) uchwały Nr 52/XII Gminnej Rady Narodowej w Miastkowie z dnia 12 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie;

15) niniejszego statutu.

§ 2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Miastkowo.

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 32.

§ 4. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy.

§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i dokładnym adresem Ośrodka.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 6. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin mających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, podejmowanie działań prowadzących do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

§ 7. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawach, a w szczególności:

1) diagnozowanie problemów społecznych oraz bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie;

2) koordynacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;

4) zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji oraz profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi, w tym przemocą w rodzinie;

5) podejmowanie działań mających na celu życiowe usamodzielnienie się oraz integrację ze środowiskiem osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;

6) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielanie pomocy rzeczowej, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;

8) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w sytuacjach określonych w ustawie o pomocy społecznej;

9) prowadzenie pracy socjalnej;

10) sporządzanie listy osób, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

12) organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

13) podejmowanie działań w celu zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych;

14) wykonywanie zadań związanych z dożywianiem dzieci;

15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności lub współfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w tych domach, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;

17) ustalanie prawa do objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadkach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu społecznym;

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

19) wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z tworzeniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego;

20) podejmowanie działań mających na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizowanie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, w tym zadań związanych z zatrudnianiem asystentów rodziny oraz ustanawianiem rodzin wspierających;

21) udzielanie pomocy kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa;

22) podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym opracowywanie projektów oraz realizacja programów osłonowych;

23) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy oraz o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

24) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

25) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny organizacjom pozarządowym, kościołom, związkom wyznaniowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie polityki społecznej, w trybie określonym w odpowiednich przepisach prawa dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu;

§ 8. Ośrodek może również wykonywać zadania powierzone gminie przez organy administracji rządowej lub inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych z tymi podmiotami porozumień.

§ 9. 1. W realizacji statutowych zadań, Ośrodek współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w tym szkołami oraz z działającymi na terenie gminy Miastkowo, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze polityki społecznej.

2. Ośrodek współdziała również z innymi ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, urzędem pracy, zakładami opieki zdrowotnej, zakładem ubezpieczeń społecznych i kasą rolniczego ubezpieczenia społecznego, sądami powszechnymi i innymi uprawnionymi instytucjami.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1) kierownik;

2) główny księgowy;

3) pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe).

3. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.

4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Miastkowo. Wójt wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a w szczególności:

1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacja zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;

2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;

3) odpowiada materialnie za powierzone mienie;

4) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków oraz realizacje tego planu;

5) wydaje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Miastkowo decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej;

6) składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy, sporządzany przez Kierownika.

4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy i prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości.

§ 13. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik.

2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej, w zakresie powierzonym przez Kierownika, wykonuje główny księgowy Ośrodka.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane jedynie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe