Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/147/13 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 , z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz .458, Nr 67, poz. 572 , Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 906 i 1544) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 ), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli o których jest mowa w art. 70a ust.1 ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) przeznacza się na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

1) studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne prowadzone przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w następujących specjalnościach:

- zarządzanie oświatą;

- logopedia;

- terapia pedagogiczna;

- oligofrenopedagogika;

- edukacja dla bezpieczeństwa;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- kursy: doskonalące, instruktorskie;

2) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej

3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, wynikające z potrzeb edukacyjnych szkoły

4) szkolenia rad pedagogicznych;

5) kursy, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;

6) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, mogą być dofinansowywane w 100%.

3. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1. w wysokości 50% opłaty semestralnej,

4. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o której mowa w ust. 3 oraz formy kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane, o których mowa w ust.1 pkt 1, ustalone zostały w porozumieniu z dyrektorami szkół.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/134/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe