Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/182/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 . Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami), oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz.897 ze zmianami) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951; z 2013 r poz. 21, poz.228) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Czeremcha w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami).

§ 3. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składa się w terminie do 10 czerwca 2013 roku.

§ 4. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 ).

2. Jako format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały, określa sie format danych XML.

3. Układ informacji i powiązań miedzy nimi w formacie danych XML określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/159/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2013 r, poz.1365).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<sect>

<p xml:lang="PL" >1. PESEL / REGON</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (1)</P>

<p xml:lang="PL" >2. Dzień-Miesiąc-Rok</p>

<p xml:lang="PL">Podstawa prawna: Art. 6m ustawy z 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) </p>

<p xml:lang="PL">Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Czeremcha (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy a utrzymaniu czystości i porządku w gminach).</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI </p>

<p xml:lang="PL">Wójt Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha </p>

<p xml:lang="PL">3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14 </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p>

<p xml:lang="PL">Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy </p>

<p xml:lang="PL">4. Cel złażenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</p>

<p xml:lang="PL"> ? złożenia deklaracji

<p xml:lang="PL"> ? korekta deklaracji (data zaistnienia zmian )</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI </p>

<p xml:lang="PL">5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) </p>

<p xml:lang="PL"> ? Właściciel nieruchomości</p>

<p xml:lang="PL"> ? Współwłaściciel</p>

<p xml:lang="PL"> ? Najemca, dzierżawca</p>

<p xml:lang="PL"> ? Użytkownik wieczysty</p>

<p xml:lang="PL"> ? Zarządca nieruchomości wspólnej</p>

<p xml:lang="PL"> ? Inny </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">D. DANE IDENTYFIKACYJNE</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> D.1. Osoba fizyczna</p>

<p xml:lang="PL">6. Nazwisko</p>

<p xml:lang="PL">7. Pierwsze imię, drugie imię</p>

<p xml:lang="PL">8. Data urodzenia (dzien-miesiąc-rok)</p>

<p xml:lang="PL">9. Imię ojca</p>

<p xml:lang="PL">10. Imię matki</p>

<p xml:lang="PL">11. Nr telefonu</p>

<p xml:lang="PL">12. Adres e-mail</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> D.2. Pozostałe podmioty </p>

<p xml:lang="PL">13. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna</p>

<p xml:lang="PL">14. Nazwa skrócona</p>

<p xml:lang="PL">15. Nr KRS/NIP</p>

<p xml:lang="PL">16. Klasa PKD</p>

<p xml:lang="PL">17. Nr telefonu</p>

<p xml:lang="PL">18. Adres e-mail</p>

<p xml:lang="PL">19. Osoby upoważnione do reprezentowania</p>

<p xml:lang="PL">podstawa umocowania (2)</p>

<p xml:lang="PL">sposób reprezentacji</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne (3)</p>

<p xml:lang="PL">20. Miejscowość</p>

<p xml:lang="PL">21. Ulica</p>

<p xml:lang="PL">22. Nr domu</p>

<p xml:lang="PL">23. Nr lokalu</p>

<p xml:lang="PL">24. Kod pocztowy</p>

<p xml:lang="PL">25. Poczta</p>

<p xml:lang="PL">26. Numer geodezyjny nieruchomości</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.</p>

<p xml:lang="PL">27. Kraj</p>

<p xml:lang="PL">28. Województwo</p>

<p xml:lang="PL">29. Powiat</p>

<p xml:lang="PL">30. Gmina</p>

<p xml:lang="PL">31. Ulica</p>

<p xml:lang="PL">32. Nr domu</p>

<p xml:lang="PL">33. Nr lokalu</p>

<p xml:lang="PL">34. Miejscowość</p>

<p xml:lang="PL">35. Kod pocztowy</p>

<p xml:lang="PL">36. Poczta</p>

<p xml:lang="PL">Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (4)</p>

<p xml:lang="PL">? selektywny </p>

<p xml:lang="PL">? zmieszany </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</p>

<p xml:lang="PL">37. Miesięczna kwota opłaty : zł/miesiąc</p>

<p xml:lang="PL">38. Ilość gospodarstw domowych na nieruchomości: gos.</p>

<p xml:lang="PL">39. Opłata miesięczna ( kwotę z poz. 37 pomnożyć przez ilość gospodarstw z poz .38): zł/miesiąc</p>

<p xml:lang="PL">40. Opłata kwartalna ( kwotę z poz. 39. pomnożyć przez 3 miesiące)5: zł/ kwartalnie</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">F. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA*</p>

<p xml:lang="PL">Na nieruchomości znajduje się kompostownik:</p>

<p xml:lang="PL"> ? Tak</p>

<p xml:lang="PL"> ? NIE</p>

<p xml:lang="PL">* Informacja o posiadaniu kompostownika służy do celów statystycznych</p>

<p xml:lang="PL">1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.</p>

<p xml:lang="PL">2. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. </p>

<p xml:lang="PL">3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.</p>

<p xml:lang="PL">4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.</p>

<p xml:lang="PL">5. Opłatę z poz. 40 należy wpłacać kwartalnie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czeremcha, w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne w terminach:</p>

<p xml:lang="PL"> 1) za okres od 1 stycznia do 31 marca - do 15 marca,</p>

<p xml:lang="PL"> 2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca- do 15 czerwca, </p>

<p xml:lang="PL"> 3) za okres od 1 lipca do 30 września - do 15 września,</p>

<p xml:lang="PL" margin-left="36.0pt">4) za okres od 1 października do 31 grudnia - do 15 grudnia.</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">G.OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</p>

<p xml:lang="PL" margin-left="2.85pt">Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.</p>

<p xml:lang="PL">41. Data</p>

<p xml:lang="PL">42. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> POUCZENIE </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 40 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).</p>

<p xml:lang="PL">Zgodnie z. art.6m ustawy z 13 września 1995 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany; złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. </p>

<p xml:lang="PL">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. </p>

<p xml:lang="PL"> Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. </p>

</Sect>

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe