Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 24 kwietnia 2013r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Filipów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 8, art. 183 oraz art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż :

§ 1. Z powodu nie zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Suwałkach zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyznaczonym kalendarzem wyborczym terminie tj. do dnia 20 kwietnia 2013 r.- wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 4 do Rady Gminy Filipów zarządzonych na dzień 9 czerwca 2013 r. nie przeprowadza się a mandat radnego pozostaje nieobsadzony.

§ 2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Filipów w okręgu wyborczym Nr 4 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od dnia 9 czerwca 2013 r.

§ 3. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego Nr 4 oraz w Urzędzie Gminy Filipów.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Cezary Olszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe