Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/251/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem ww. zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (po obniżce)

1

2

3

1.
Dyrektor szkoły ( zespołu ), liczącej:
- do 4 oddziałów
- od 5 do 6 oddziałów
- od 7 do 8 oddziałów
- od 9 do 16 oddziałów16
14
12
6

2. Wymiar godzin zajęć określony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska dyrektorów w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe