Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/121/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Gminy Wiżajny uchwala co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Wiżajny Nr XXIII/109/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/121/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 marca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych -należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. odpadach surowcowych (tzw. "suchych") -należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, zbierane w jednym pojemniku, odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

3. budynkach jednorodzinnych -należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

4. budynkach wielorodzinnych -należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym;

5. odpady wielkogabarytowe -należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe rodzaje odpadów;

6. przedsiębiorcy- rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wiżajny lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Wiżajny na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7. nieruchomości -rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

8. właścicielach nieruchomości -rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

9. gospodarstwie domowym -należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują, zaś jeśli któraś z osób mieszkających razem oddzielnie się utrzymuje, to osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe;

10. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012 -2017- należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/233/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1. zbiórkę w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach następujących frakcji i odpadów:

1) papier i tektura,

2) tworzywa sztuczne,

3) metal,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

1) szkło,

2) przeterminowane leki i chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe,

7) zużyte opony,

8) odpady zielone.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku,

2. Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyte opony), sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz szkło mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, zobowiązani są dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.

§ 6. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.

§ 8. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l i 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 400 l, 660 l,1100 l,

4) kontenery o pojemności 16 m3,

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"),

2) czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy),ciemnoszarym, zielonym lub brązowym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

5. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez podmiot odbierający odpady.

6. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności 110-120 l na jedno gospodarstwo domowe, dla dużych gospodarstw domowych powyżej 6 osób dopuszcza się pojemnik 240 l;

2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych pojemnik o pojemności 1100 l na jedną wspólnotę mieszkaniową;

3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych pojemniki o pojemności, co najmniej 120 l na każde pięćdziesiąt osób;

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) przy lokalach handlowych, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza i lokalach gastronomicznych należy dodatkowo, na zewnątrz lokalu ustawić kosze o minimalnej pojemności 120 l;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, ale co najmniej jeden pojemnik 120 l na zakład;

7) właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności 110 - 120 l dla każdego rodzaju odpadów;

8) dla gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;

9) dla cmentarzy - co najmniej 2 pojemniki o pojemności 8 m3lub jeden pojemnik o pojemności 16 m3

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 9 ust. 1.

§ 10. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego.

2. W miejscach publicznych (chodniki, place, parki, przystanki autobusowe) drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach o minimalnej pojemności 10 l. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

§ 11. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 13. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1. dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2. dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

3. dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz w miesiącu,

4. dla domków letniskowych - co najmniej jeden raz na 6 miesięcy,

5. z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w miesiącu,

6. z cmentarzy - według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady.

§ 14. Segregowane odpady komunalne, odbierane będą z następującą częstotliwością:

1. dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz na dwa miesiące,

2. dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz na dwa miesiące,

3. dla obiektów użyteczności publicznej oraz punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na dwa miesiące,

4. dla domków letniskowych - co najmniej jeden raz na 6 miesięcy.

§ 15. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, szkła, zużytych opon, chemikaliów i przeterminowanych leków odbywać się będzie na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 16. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 17. Transport odpadów stałych i nieczystości płynnych może odbywać się wyłącznie przy pomocy specjalistycznych środków transportowych przystosowanych do tego celu przez podmiot posiadający wymagane zezwolenie.

§ 18. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

§ 19. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności minimum 240 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne - 1 szalet powinien przypadać na nie więcej niż 200 uczestników. Organizator obowiązany jest do usunięcia odpadów i uprzątnięcie terenu imprezy oraz terenów przyległych, które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2012 - 2017

§ 20. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom od odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie składowisko odpadów komunalnych.

2. Gmina zapewni wszystkim mieszkańcom objęcie zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będzie poprzez selektywne ich zbieranie i odbiór przez przedsiębiorców oraz w dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 21. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 22. 1. Psy mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Należy prowadzić je na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 21.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.

4. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej do nieruchomości, tabliczki informacyjnej o posiadaniu psa.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1. teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2. zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3. właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 24. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 25. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w razie potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się w terminie i na obszarze wyznaczonym przez Wójta Gminy Wiżajny w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3. Informację o terminie i obszarze, na którym ma być przeprowadzona deratyzacja podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe