Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/122/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz.951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228 ) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli,

2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3. sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4. sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) odpady wielomateriałowe,

5) metale,

6) odpady zielone.

2. Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne (szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory) mogą być dostarczone nieodpłatnie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Odpady budowlano - remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie mogą być dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości 5m3rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

4. Nie będą przyjmowane odpady od mieszkańców, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:

1) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, do której zalicza się; zmieszane odpady komunalne, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, odpady zielone,

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady elektryczne i elektroniczne, szkło, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i odpady budowlano - remontowe.

3. Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wójt Gminy Wiżajny podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, godziny otwarcia oraz wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów komunalnych.

§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Wiżajny Nr XXIII/114/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych os właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1162).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/122/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 marca 2013 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


GRUPA ODPADÓW


ODPADY

BUDYNKI


JEDNORODZINNE


WIELORODZINNE
PODSTAWOWA


ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE


raz na miesiąc


raz na miesiąc


PAPIER I TEKTURAraz na 2 miesiąceraz na 2 miesiące


TWORZYWA SZTUCZNE


OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE


METALE


ODPADY ZIELONE*


raz na miesiąc (w okresie od 1 maja do 31 października)
DODATKOWA


SZKŁO


Według zapotrzebowania samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

ZUŻYTY SPRZT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE


ZUŻYTE OPONY


CHEMIKALIA


ZUŻYTE BATERIA I AKUMULATORY


PRZETERMINOWANE LEKI


ODPADY BUDOWLANO-REMONTOWE**

*Dopuszczalna jest możliwość kompostowania w przydomowych kompostowniach, jeżeli nie powoduje
to uciążliwości dla otoczenia

**Odpady budowlano-remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 5m3rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/122/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 marca 2013 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


RODZAJ ODPADÓW


PROCESY ODZYSKU1)


PROSECY UNIESZKODLIWIANIA1)


ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE


R1


D1, D10


TWORZYWA SZTUCZNE


R1, R5


D10


OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE


R1, R5


D10


METALE


R4, R5


-


SZKŁO


R5


-


PAPIER


R1, R3


D10, D12


ODPADY ZIELONE


R1, R3, R10


D10


MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE


R1, R5


D1, D10


ZUŻYTE OPONY


R5


-


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


R5


-


ZUŻYTE BAREIE I AKUMULATORY


R6


D5


CHEMIKALIA


R2, R6


D5


PRZETERMINOWANE LEKI


R1


D10


ODPADY BUDOWLANO-REMONTOWE


R11


D5

1Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 1 i 2 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe