Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/166/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz.720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225 i poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222 poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256 i poz. 1445), Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest miasto Siemiatycze w celu:

1) prowadzenia w pasie drogowym robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych i innych obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności z innych względów niż wymienione w punktach 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 4,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % aż do całkowitego jej zajęcia - 8,00 zł;

4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.

2. Za zajęcie 1m2dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżeniu o 90%.

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

4. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2stosuje się stawki jak za zajęcie 1m2pasa drogowego.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) w jezdni - 30,00 zł;

2) poza jezdnią - 20,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 za każdy dzień zajęcia :

1) za 1m2pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego- 1,50 zł;

2) za 1m2pasa drogowego zajętej przez powierzchnię reklamy - 4,00 zł w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej stawka opłaty wzrasta o 100%;

3) za 1 m2pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych lub innych obiektów - 1,00 zł;

4) za 1 m2pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1,2,3 (ogródki gastronomiczne, handel ) - 4,00 zł;

5) za 1m2pasa drogowego zajętego przez wydzielone miejsce parkingowe (" koperta") - 0,50 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1m2stosuje się takie stawki jak za zajęcie 1 m2pasa drogowego .

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/109/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest miasto Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 44, poz. 818, z 2006 r. Nr 201 poz. 1957).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe