Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/150/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/95/05 Rady Gminy Jasionówka z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmieniona uchwałą Nr XXVI/123/06 Rady Gminy Jasionówka z dnia 24 marca 2006 r., uchwałą Nr XXIX/139/06 Rady Gminy Jasionówka z dnia 28 sierpnia 2006 r., uchwałą Nr XV/79/08 Rady Gminy Jasionówka z dnia 12 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr XIX/107/09 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 lutego 2009 r., uchwałą Nr XX/118/09 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 marca 2009 r. oraz uchwałą Nr VI/35/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 24 sierpnia 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JASIONÓWKA

I. RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 2. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są uczniowie i słuchacze wymienieni w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

1) bezrobocie;

2) niepełnosprawność;

3) ciężka lub długotrwała choroba;

4) wielodzietność;

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

6) alkoholizm lub narkomania;

7) gdy rodzina jest niepełna.

§ 3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 4. Uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

II. FORMY POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone w formach przewidzianych ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 6. 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dotyczyć może:

1) kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych, pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania;

2) kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2. Wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki, w szczególności:

1) opłat wnoszonych przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej lub internacie (bursie);

2) kosztów zakwaterowania w internacie (bursie) lub na stancji;

3) kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4) innymi dodatkowymi opłatami i wydatkami wymaganymi obligatoryjnie przez szkołę.

3. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega w szczególności na:

1) zwrocie kosztów zakupu podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki, w tym lektur, encyklopedii, słowników oraz innych książek i publikacji pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, multimedialnych programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego, opłat za korzystanie z internetu, innych pomocy niezbędnych do udziału w zajęciach edukacyjnych;

2) zwrocie kosztów zakupu stroju sportowego i obuwia sportowego oraz innego stroju szkolnego i obuwia szkolnego;

3) zwrocie kosztów zakupu tornistra (plecaka) - nie częściej niż raz w roku szkolnym.

§ 7. Wybór formy stypendium należy do ubiegającego się (wnioskodawcy).

§ 8. Formą zasiłku szkolnego jest świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

III. TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA I COFANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§ 9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje uprawniony organ w drodze decyzji administracyjnej.

§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane z urzędu.

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

§ 11. 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium oraz zasiłku szkolnego, określają odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenia (oświadczenie) o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się zaświadczenie (oświadczenie) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium określone są w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 12. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, stosuje się zapisy art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

IV. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM ORAZ OKRESY I FORMY PŁATNOŚCI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§ 13. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 14. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości uwzględniającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jak niżej:

Lp.

% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182)

% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

1.

od 0 do 50

od 80 do 200

2.

od 51 do 80

od 80 do 180

3.

od 81 do 100

od 80 do 160

§ 15. 1. 1 . W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria uprawniające do przyznania stypendium jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie.

2. Jeżeli o stypendium ubiegają się osoby mające te same dochody, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium zachowują osoby, w rodzinach których występuje wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność.

3. Kolejność osób uprawnionych do otrzymania stypendium, zgodnie z zasadami wymienionymi w ust. 1 i 2, ustalana jest przez Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą:

1) pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami oświaty;

2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce;

3) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasionówce.

4. Zadaniem Komisji Stypendialnej jest także ustalenie "listy rezerwowej" osób spełniających kryterium dochodowe, które powinny otrzymać stypendium w razie zwiększenia kwot przeznaczonych na ten cel lub w sytuacji, gdy osoba, której przyznano stypendium utraci prawo do jego dalszego otrzymywania.

§ 16. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres, o którym mowa w art. 90d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

§ 17. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych przez dyrektorów szkół wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazywane są przelewem na wskazany we wniosku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub gotówką w kasie banku obsługującego uprawniony organ.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia bądź słuchacza kolegium


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłku szkolnego składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia bądź słuchacza kolegium

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe