Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/182/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567, z 2013 poz. 153) w związku z art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 5, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 i 3, art. 68a ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust.1 oraz art. 84, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043 i Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, po. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2. Podstawą do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony jest uchwała Rady Miejskiej wyrażająca każdorazowo zgodę na powyższe.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza do informowania mieszkańców o zamiarze nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe