Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/185/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 802) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

ustawy z dnia 09 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135)";

2) w § 6 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe