Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, powierzonych przez Gminę Turośń Kościelna

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzyGminą Juchnowiec Kościelnyz siedzibą w Juchnowcu Kościelnym ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, NIP: 966-18-13-207, reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny - Pana Krzysztofa Marcinowicza przy kontrasygnacie Anny Jakuć - Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym",

a

Gminą Turośń Kościelnaz siedzibą w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 5, 18 -106 Turośń Kościelna, NIP: 542-00-08-407, reprezentowaną przez Wójta Gminy Turośń Kościelna - Pana Grzegorza Jakuć przy kontrasygnacie Ryszardy Wojszel - Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym", o następującej treści:

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XX/246/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4003) oraz uchwałą Nr XXI/176/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Juchnowiec Kościelny niektórych zadań oświatowych Gminy Turośń Kościelna, Przekazujący powierza Przejmującemu, począwszy od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.08.2014 r., realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych, punkcie przedszkolnym Gminy Juchnowiec Kościelny dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Turośń Kościelna.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola oraz punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, według wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazaćdo 30 dnia każdego miesiącana konto Przejmującego tj. Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, nr konta: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym,47 8074 0003 0000 1661 2000 0020:

1) kwotę809,80 złmiesięcznie za każde dziecko, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

2) kwotę404,90 złmiesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola
i punktu przedszkolnego dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznychdo 15 dnia każdego miesiącao ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust. 1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny, będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego porozumienia.

2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust.1, będzie skutkowała wygaśnięciem porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.08.2014 r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje Gmina Juchnowiec Kościelny, a dwa Gmina Turośń Kościelna.

Wójt Gminy


Grzegorz Jakuć


Skarbnik Gminy


Ryszarda Wojszel

Wójt Gminy


Krzysztof Marcinowicz


Skarbnik Gminy


Anna Jakuć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe