Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/282/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391; z 2013r. poz.228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/252/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadza się zmiany:

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) pojemność pojemników winna wynosić od 60 l. do 2 500 l;

2) szkło należy zbierać do pojemnika koloru zielonego;

3) papier należy zbierać do pojemnika koloru niebieskiego;

4) tworzywa sztuczne + opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemnika koloru żółtego.".

2. § 14 otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne wydzielone selektywnie należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady powstające w gospodarstwach domowych powinny być gromadzone w odpowiednich do tego pojemnikach w sposób selektywny z wydzieleniem surowców wtórnych;

2) odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji, powstające na terenie nieruchomości, mogą być kompostowane we własnym zakresie z zachowaniem sztuki ogrodniczej w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia;

3) odpady niebezpieczne takie jak baterie i przenośne akumulatory należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych, a następnie:

a) wrzucać do przeznaczonych do tego i oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w punktach ich sprzedaży detalicznej,

b) oddawać przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

c) zdawać w szkołach w ramach "szkolnej zbiórki odpadów";

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte opony należy przekazywać do: punktów ich sprzedaży, oddawać podczas zbiórki prowadzonej przez Urząd Gminy;

5) przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach i ośrodkach zdrowia;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usuwać z terenu posesji na zasadach ustalonych z odbiorcą odpadów lub w trakcie zbiórki organizowanej przez Urząd Gminy;

7) odpady z budowy i remontów prowadzonych na terenie nieruchomości należy gromadzić wyłącznie w kontenerach do tego prystosowanych, przeznaczonych na odpady budowlane, które będą opróżniane systematycznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport tego typu odpadów;

8) metal można gromadzić na terenie nieruchomości i przekazywać do punktów skupu złomu;

9) odpady wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz inne odpady problemowe można przekazać również do PSZOK.".

3. §17 otrzymuje brzmienie:

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:

1) stosowanie kagańca i smyczy;

2) wyposażenie nieruchomości w tablicę ostrzegawczą;

3) sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach itp.;

4) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia obowiązany jest zapewnić w miejscu publicznym stały nadzór nad nim i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę agresywne lub nadmiernie płochliwe.

4. Zwolnienie psa z nałożonych kagańców dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpiecznej kontroli nad zachowaniem psa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe