Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII.164.2013 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Śniadowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, których właścicielem jest Gmina Śniadowo, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała NR XVIII.130.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Śniadowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.164.2013
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Śniadowo

Lp.

Lokalizacja
(strona)

Miejscowość, nazwa przystanku

Określenie miejsca usytuowania przystanku

1.

Droga wewnętrzna
P

Dębowo Kolonia

Przy drodze do wsi Dębowo Kolonia


2.

Droga Gminna
Nr 105920 B
P/L

Stare Jemielite

Przystanek szkolny we wsi Stare Jemielite


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.164.2013
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Śniadowo.

1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Śniadowo, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Śniadowo.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Śniadowo, do którego należy dołączyć:

1) projekt proponowanego rozkładu jazdy,

2) mapę przebiegu linii komunikacyjnych wraz z zaznaczonymi przystankami.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

5. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

7. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

8. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora i przewoźnika.

9. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Wójtem Gminy Śniadowo.

10. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

11. Korzystający z przystanku zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania właściciela przystanków o zamiarze zmiany rozkładu jazdy, w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia.

12. Wójt Gminy Śniadowo może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny

sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

2) wydanie zgody może spowodować zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

13. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Wójt Gminy Śniadowo może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe