Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.182 i art.183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 z 2011 r. Nr 34, poz.172) w związku z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póżn. zm.), Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatów radnych nastąpiły zmiany w składzie Rady Miasta Zambrów.

1.

Rada Miasta Zambrów uchwałą Nr 133/XXVII/13 z dnia 26 marca 2013 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Sławomira Barana w okręgu wyborczym Nr 4 z listy wyborczej Nr 2 zgłoszonej przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE w związku z art.190 ust.1 pkt 2 ustawy.

2.

Rada Miasta Zambrów uchwałą Nr 133/XXVII/13 z dnia 26 marca 2013 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Ryszarda Bohdana Świderskiego w okręgu wyborczym Nr 3 z listy wyborczej Nr 11 zgłoszonej przez KWW RAZEM w związku z art.190 ust.1 pkt 2 ustawy.

3.

Rada Miasta Zambrów uchwałą Nr 146/XXVIII/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. stwierdziła, że radną w okręgu wyborczym Nr 4 została Pani Agnieszka Sutkowska z listy wyborczej Nr 2 zgłoszonej przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów ważnych i nie utraciła prawa wybieralności.

4.

Rada Miasta Zambrów uchwałą Nr 146/XXVIII/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. stwierdziła, że radnym w okręgu wyborczym Nr 3 został Pan Krzysztof Sobuta z listy wyborczej Nr 11 zgłoszonej , przez KWW RAZEM, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów ważnych i nie utracił prawa wybieralności.

5.

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgów wyborczych Nr 3 i 4 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów.

Komisarz Wyborczy


Eugeniusz Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe