Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr II SA/Bk 319/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 29 stycznia 2013r.

Tekst pierwotny

Sygn. akt II SA/Bk 319/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.)

Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk

Protokolant Anna Makal

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 stycznia 2013 r.

sprawy ze skargi Celiny Andzo i Stanisława Andzo

na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 lutego 2006 r. nr XLV/490/06

w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakałarzewską i St. Staszica w Suwałkach

1. stwierdza nieważność postanowienia § 42 ust. 5 zaskarżonej uchwały w części zawierającej warunek wcześniejszego wykonania odcinka drogi 7KD wraz z uzbrojeniem na całej długości terenu 24 MN;

2. stwierdza, że zaskarżony akt w zakresie opisanym w punkcie 1 nie może być wykonany do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

3. zasądza od Rady Miejskiej w Suwałkach na rzecz skarżących Celiny Andzo i Stanisława Andzo kwotę 557 (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

/podpisy: Małgorzata Roleder, Grażyna Gryglaszewska, Anna Sobolewska-Nazarczyk/

Wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 319/12 jest prawomocny od dnia 19 marca 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe