Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/269/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wasilków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, oraz z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 628) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Przyjęte protokoły Rady wraz z załącznikami, zapytaniami i interpelacjami radnych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.",

2. w § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. Protokół podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej",

3. § 54 otrzymuje brzmienie: "§ 54.1. Prace klubu organizuje jego Przewodniczący, wybierany przez członków klubu.

2. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

4. Kluby radnych sporządzają protokoły z posiedzeń.

5. Protokoły, o których mowa w ust. 4, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Do interpelacji i zapytań klubu radnych stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące interpelacji i zapytań radnych.

7. Burmistrz zapewnia klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe