Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr 26/2013 Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 30 kwietnia 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust.1, art. 24 art.25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz.777) po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców gminy Goniądz o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Tadeusza Kulikowskiego Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji.

§ 2. Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 23 czerwca 2013 roku.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.

§ 4. Ustalić wzór i treść karty do głosowania zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 5. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 6. Szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a zostaną ustalone w odrębnym Postanowieniu Komisarza Wyborczego w Białymstoku.

§ 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Goniądz.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 26/2013
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI
związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Burmistrza Goniądza

Termin wykonywania
czynności referendalnej*)


Treść czynności referendalnej

do 9 maja 2013 r.

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Goniądz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji,

do 24 maja 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku kandydatów na członków Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum,

do 29 maja 2013 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Goniądzu,

do 31 maja 2013 r.

zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum,

do 2 czerwca 2013 r.*)

sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Goniądzu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku obwodowych komisji do spraw referendum,
zgłoszenie Burmistrzowi Goniądza przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille,a,

do 9 czerwca 2013 r.*)

składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
zgłoszenie Burmistrzowi Goniądza przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille,a,

do 13 czerwca 2013 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

21 czerwca 2013 r.
o godz. 2400

zakończenie kampanii referendalnej,

22 czerwca 2013 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

23 czerwca 2013 r.
godz. 700- 2100

głosowanie w referendum

*)Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.), - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 26/2013
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr 26/2013
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe