Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 121/13 Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 11.632.076 zł, w tym:

- dochody majątkowe - 702.169 zł.

- dochody bieżące - 10.929.907 zł.

b) plan wydatków budżetowych 12.760.588 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 2.495.507 zł.

- wydatki bieżące - 10.265.081 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica


inż. Jan Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 22 marca 2013 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

357 139,00

0

1 011,00

358 150,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 212,00

0

1 011,00

7 223,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 192,00

0

51

1 243,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 020,00

0

960

2 980,00

bieżące

razem:

9 860 346,00

0

1 011,00

9 861 357,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

14 427,00

0

0

14 427,00

majątkowe

majątkowe

razem:

702 169,00

0

0

702 169,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

310 400,00

0

0

310 400,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

1 068 550,00

0

0

1 068 550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

Ogółem:

11 631 065,00

0

1 011,00

11 632 076,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

324 827,00

0

0

324 827,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 22 marca 2013 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

632 803,00

632 803,00

274 676,00

183 013,00

91 663,00

25 000,00

333 127,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1 011,00

1 011,00

1 011,00

0

1 011,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

633 814,00

633 814,00

275 687,00

183 013,00

92 674,00

25 000,00

333 127,00

0

0

0

0

0

0

0

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

przed zmianą

3 212,00

3 212,00

3 212,00

0

3 212,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1 011,00

1 011,00

1 011,00

0

1 011,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4 223,00

4 223,00

4 223,00

0

4 223,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

przed zmianą

2 020,00

2 020,00

2 020,00

0

2 020,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

960

960

960

0

960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2 980,00

2 980,00

2 980,00

0

2 980,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

przed zmianą

1 192,00

1 192,00

1 192,00

0

1 192,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

51

51

51

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 243,00

1 243,00

1 243,00

0

1 243,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

11 684 451,00

9 188 944,00

7 751 814,00

4 834 582,00

2 917 232,00

640 090,00

631 898,00

15 142,00

0

150 000,00

2 495 507,00

2 495 507,00

507 543,00

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1 011,00

1 011,00

1 011,00

0

1 011,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

11 685 462,00

9 189 955,00

7 752 825,00

4 834 582,00

2 918 243,00

640 090,00

631 898,00

15 142,00

0

150 000,00

2 495 507,00

2 495 507,00

507 543,00

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 068 550,00

1 068 550,00

104 550,00

100 515,00

4 035,00

0

964 000,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 068 550,00

1 068 550,00

104 550,00

100 515,00

4 035,00

0

964 000,00

0

0

0

0

0

0

0


Uzasadnienie

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych (rozdział 85212) - 1.011 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe