Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 315/13 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 11 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 272,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 78 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 67 272,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 19 600,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą prawną urzędu wykonywaną na podstawie umowy zlecenia, rozdz. 75023 § 4300.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 546 163,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 292 519,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 379 539,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 771 167,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta


mgr Przemysław Chyliński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 315/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 939 150,00

10 728,00

1 949 878,00

85295

Pozostała działalność

315 000,00

10 728,00

325 728,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

315 000,00

10 728,00

325 728,00

Razem:

62 795 434,00

10 728,00

62 806 162,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 315/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 595 205,00

0,00

1 595 205,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 595 205,00

0,00

1 595 205,00

4270

Zakup usług remontowych

400 000,00

- 25 000,00

375 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

25 000,00

75 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 483 530,00

0,00

1 483 530,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 230 530,00

0,00

1 230 530,00

4260

Zakup energii

8 500,00

- 2 000,00

6 500,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

2 000,00

4 000,00

710

Działalność usługowa

211 000,00

0,00

211 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

31 500,00

- 1 500,00

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 500,00

- 1 500,00

27 000,00

71095

Pozostała działalność

41 500,00

1 500,00

43 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35 000,00

- 33 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

33 000,00

37 000,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 500,00

1 500,00

3 000,00

750

Administracja publiczna

4 970 891,00

19 600,00

4 990 491,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 004 381,00

19 600,00

4 023 981,00

4300

Zakup usług pozostałych

199 100,00

19 600,00

218 700,00

758

Różne rozliczenia

316 346,00

- 19 600,00

296 746,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

316 346,00

- 19 600,00

296 746,00

4810

Rezerwy

316 346,00

- 19 600,00

296 746,00

801

Oświata i wychowanie

24 359 947,00

0,00

24 359 947,00

80110

Gimnazja

7 208 504,00

0,00

7 208 504,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

397 474,00

- 3 500,00

393 974,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47 500,00

3 500,00

51 000,00

852

Pomoc społeczna

4 997 691,00

10 728,00

5 008 419,00

85295

Pozostała działalność

723 800,00

10 728,00

734 528,00

3110

Świadczenia społeczne

326 000,00

10 728,00

336 728,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 725 439,00

0,00

4 725 439,00

90002

Gospodarka odpadami

1 223 428,00

0,00

1 223 428,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

2 000,00

4 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

975 476,00

- 2 000,00

973 476,00

Razem:

63 628 810,00

10 728,00

63 639 538,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 315/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 11 000,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.02.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.28.2013.BŁ zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 11 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę 272,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.02.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.66.2013.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 272,00 zł na zadanie własne.

§ 3. Zmiany planu wydatków ( zwiększenie) na kwotę 11 000,00 zł są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - 11 000,00 zł - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 4. Zmiany planu wydatków ( zmniejszenie) na kwotę 272,00 zł są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - 272,00 zł - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 67 000,00 zł są następujące:

1) w UM dokonuje się następujących przesunięć:

a) w rozdz. 60016 przesuwa się kwotę 25 000 zł z § 4270 do § 4300 na odnowienie oznakowania poziomego jezdni ulic miejskich,

b) w rozdz. 70005 przesuwa się kwotę 2 000 zł z § 4260 do § 4430 na opłaty notarialne przy zniesieniu współwłasności,

c) w rozdz. 71095 przesuwa się kwotę 33 000 zł z § 4170 do § 4300 na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez spółkę cywilną,

d) z rozdz. 71014 § 4300 przesuwa się kwotę 1 500 zł do rozdz. 71095 § 4600 na opłacenie kary pieniężnej z tytułu przekroczenia ustawowego terminu na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przewidzianego w art. 51 ust. 2 PZP,

e) w rozdz. 90002 przesuwa się kwotę 2 000 zł z § 4300 do § 4210 na zakup nagród do IV Powiatowego Turnieju Szkół Podstawowych z okazji Dnia Ziemi, który ma za zadanie propagowanie zasad systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów.

2) w ZSM Nr 3 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 500,00 zł w rozdz. 80110 z § 4040 do § 4210 na części wymienne potrzebne do remontu pomieszczenia piwnicy gimnazjum, wykonywanego przez konserwatorów szkoły.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną, przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r., w kwocie 19 600,00 zł , rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą prawną urzędu wykonywaną na podstawie umowy zlecenia, rozdz. 75023 § 4300.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe