Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/285/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567; z 2013r. poz.153) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130; 1998r. Nr 162, poz.1126; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 123, poz.1353; z 2009r. Nr 92, poz.753) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się znak promocyjny (logo) Gminy Juchnowiec Kościelny według opisu zawartego w §2 i wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Logo Gminy Juchnowiec Kościelny nawiązuje do przyrodniczych walorów gminy, a także do jej dynamicznego rozwoju. Stylizowany napis w kolorze zielonym symbolizuje naturę i harmonię. Obraz słońca zastępujący kropkę nad literą "i" jest symbolem radości, optymizmu, dynamizmu i rozwoju. Użyty w znaku kolor niebieski to symbol wytrwałości, niezawodności i mądrości, zaś kolor czerwony kojarzony jest z energią i działaniem.

§ 3. Regulamin używania logo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/285/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/285/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Regulamin używania znaku promocyjnego (logo) Gminy Juchnowiec Kościelny

§ 1. Znak promocyjny (logo) jest elementem identyfikującym Gminę Juchnowiec Kościelny i może być zamieszczany w zastępstwie herbu, którego wykorzystanie jest zarezerwowane dla celów szczególnych reprezentacji Gminy oraz łącznie z herbem w uzasadnionych przypadkach. Wielkość, kolor, pozycja, odstępy i proporcje elementów znaku są stałe i nie mogą być zmienione.

§ 2. Prawo do używania logo przysługuje:

a) organom Gminy Juchnowiec Kościelny,

b) Urzędowi Gminy Juchnowiec Kościelny,

c) jednostkom organizacyjnym Gminy Juchnowiec Kościelny,

§ 3. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w uchwale, stanowiącym załącznik nr 1.

§ 4. Logo może być umieszczane w szczególności:

a) na pismach i dokumentach,

b) na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny,

c) do sygnowania wydawnictw Urzędu Gminy,

d) jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z Gminą Juchnowiec Kościelny,

e) podczas imprez organizowanych i wspieranych finansowo przez Gminę Juchnowiec Kościelny o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym,

f) w innych przypadkach jeżeli jest to związane z promocją Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 5. 1. Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w §2 wymaga zgody Wójta Gminy określającej warunki oraz okres używania logo.

2. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.

§ 6. Wójt prowadzi rejestr podmiotów, którym wydano zezwolenie na używanie logo.

§ 7. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobre imię gminy.


Załącznik

do regulaminu używania znaku promocyjnego (logo)

Gminy Juchnowiec Kościelny

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Kościelny

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY
NA UŻYWANIE LOGO GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

1. Oznaczenie wnioskodawcy

……………………........................................................................................................

(imię, nazwisko lub nazwa)

……………………........................................................................................................

2. Adres wnioskodawcy

……………………........................................................................................................

3. Adres e-mail

………………………………………………………………………………………….

3. Opis sposobu eksponowania logo Gminy Juchnowiec Kościelny *

……………………........................................................................................................

……………………........................................................................................................

4. Okres wykorzystywania logo

……………………........................................................................................................

……………………........................................................................................................

……………………….

(podpis)

* Do wniosku dołączyć należy projekt graficzny materiałów, w których ma być wykorzystane logo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe