Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 58/383/13 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 18 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu siemiatyckiego za 2012 rok, które zawiera:

1) wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2012 rok w wysokości 45.758.529,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

2) wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2012 rok w wysokości 44.251.102,79 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

3) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

4) wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,

5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5,

6) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2012, podlegających przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7 ,

8) część opisową dotyczącą realizacji budżetu powiatu za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się:

1) Radzie Powiatu Siemiatyckiego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:


Zenon Sielewonowski
Mariusz Cieślik
Jan Markiewicz
Jan Rój

Przewodniczący Zarządu


Mikołaj Mantur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 58/383/13
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe