Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3168/13 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku za 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 3, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 1.480.633.527 zł,

b) wykonanie - 1.463.821.460 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania.

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 1.618.153.281 zł,

b) wykonanie - 1.517.481.703 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do do sprawozdania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1, przedstawiam:

1) Radzie Miasta Białystok,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU


dr hab. Tadeusz Truskolaski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3168/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3168/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3168/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3168/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe