Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 106/XXII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na :

1. Zmianie planu dochodów na kwotę 7.932 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 9.293.320,82 zł, w tym :

- bieżące w wysokości 9.194.207,42 zł,

- majątkowe w wysokości 99.113,40 zł,

2. Zmianie planu wydatków na kwotę 7.932,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 . Po dokonanych zmianach plan wydatków 9.293.320,82 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8.586.716,82 zł,

- majątkowe w wysokości 706.604 zł,

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 złotych

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 700.000 złotych

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/XXII/2013

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 19 marca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/XXII/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/XXII/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 marca 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe