reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/170/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 54, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2013 roku po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/136/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 105, poz. 1176).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XXX/170/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2013 r.

REGULAMIN
określający wynagradzanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) motywacyjnego,

b) funkcyjnego,

c) za wysługę lat,

d) za warunki pracy;

2) zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i oraz godziny doraźnych zastępstw ;

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także zasady przyznawania nagród nauczycielom.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyniewo Duże;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora, o którym mowa w pkt. 1;

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże;

4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział, grupę;

6) uczniu - należy przez to rozumieć także dziecko przedszkolne;

7) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r, Nr 97, poz. 647 z późn. zm.);

8) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 3. 1. Nauczyciel, w tym nauczyciel stażysta nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu jednego semestru w szkołach na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) osiąganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzenie nowych treści, korelacji programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach metodyczno - wychowawczych,

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

f) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

h) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

i) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

j) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 3 w ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i ppoż.;

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również środków pozabudżetowych;

3) dbałość o mienie w tym: przeglądów technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystość i estetyka szkoły;

4) prowadzenie spraw osobowych: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego;

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego;

7) kształtowanie atmosfery pracy, w szkole służącej realizacji zadań statutowych przez podległych pracowników;

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;

9) pozostałe obowiązki:

a) przestrzeganie regulaminu pracy,

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

c) samodzielność,

d) inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

e) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

§ 5. 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 4,5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Środki finansowe w wysokości 4 % puli środków, o których mowa w § 5 ust. 1 zostaną zagwarantowane na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów.

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 5 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się w przedziale od 5 % do 15 %.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się w przedziale od 5 % do 15 %.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny, w formach, o jakich mowa w § 5 przyznaje: dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 i § 4 Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 dyrektor szkoły

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo;

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu;

3) doradcy metodycznemu lub nauczycielowi konsultantowi.

§ 8. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 7 ust. 2 ustala się za:

1) wychowawstwo:

a) w grupie przedszkolnej w wysokości - co najmniej 3 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,

b) w szkole podstawowej w wysokości - co najmniej 3,5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,

c) w gimnazjum w wysokości - co najmniej 4,5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty;

2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 2 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty;

3) doradcy metodycznemu lub nauczycielowi konsultantowi - w wysokości 2 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów, o których mowa w § 7 ust. 1 wynosi od 15% do 50 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 7 dodatek z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

5. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 2 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 10. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku od pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

§ 11. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2) dyrektorom - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 12. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Wysokość dodatku za pracę, o której mowa w § 12 wynosi 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.

3. Wysokość dodatku wynosząca 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę obowiązuje również w przypadku dopełniania przez nauczyciela zajęciami określonymi w § 8 i § 9 rozporządzenia.

4. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej obliczanej jak za godzinę ponadwymiarową.

5. Dodatek za warunki pracy, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu zgodnie z zapisem w dzienniku zajęć.

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych

§ 13.1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.
Dodatek za wysługę lat

§ 15. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 16. 1. Nauczycielom, którzy są zatrudnieni, w co najmniej, w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć na terenie wsi i posiadają wymagane kwalifikacje przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy 1 osobie w rodzinie - 20 zł.;

2) przy 2 osobach w rodzinie - 28 zł.;

3) przy 3 osobach w rodzinie - 38 zł.;

4) przy 4 osobach i więcej osobach w rodzinie - 48 zł.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu:

1) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

2) studentów niemających własnych źródeł dochodu do chwili ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

3) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

§ 17. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 17 ust. 3.

2. Dodatek mieszkaniowy określa:

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły;

2) dla dyrektora - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry w terminach wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 8.
Zasady przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez gminę

§ 18. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w wysokości, co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z czego:

1) 60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;

2) 40 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

§ 19. Nagrody Dyrektora i Wójta Gminy mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek zwanych dalej szkołami, po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów i inne stanowiska kierownicze.

§ 20. Nauczyciele nagrody otrzymują za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, a w szczególności:

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:

a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,

b) aktywnego udziału uczniów w pracy samorządu uczniowskiego,

c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,

d) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

e) zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych;

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:

a) stwierdzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych oraz badań wewnętrznych,

b) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu,

c) zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,

d) przygotowanie młodzieży do udziału w festiwalach, wystawach, przeglądach itp.,

e) prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f) wdrażaniu własnych programów autorskich,

g) stosowaniu indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów;

3) w zakresie pracy opiekuńczej za:

a) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

b) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

c) organizowanie współpracy szkoły z WDK, zakładami pracy, służbą zdrowia, sądem dla nieletnich, policją, radą rodziców itp.,

d) przygotowanie i przeprowadzenie formy letniego lub zimowego wypoczynku dzieci;

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:

a) ukończenie studiów podyplomowych lub kursów doskonalących,

b) doskonalenie własnego warsztatu pracy,

c) aktywną pomoc innym nauczycielom a w szczególności młodym nauczycielom,

d) kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji pokazowych itp.

§ 21. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2. Dyrektor szkoły informuje związki zawodowe działające w szkole o przyznaniu nagrody nauczycielowi.

3. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku informuje pracowników o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym o liczbie i wysokości przyznanych nagród.

§ 22. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

§ 23. 1. Z wnioskiem o nagrodę Wójta Gminy może wystąpić:

1) dla nauczycieli i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze:

a) Wójt Gminy,

b) dyrektor,

c) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli;

2) dla dyrektora szkoły:

a) Wójt Gminy,

b) członek komisji właściwej ds. oświaty,

c) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

2. Nagrody Wójta Gminy, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą być przyznane
wyróżniającym się nauczycielom szkół w tym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za osiągnięcia wyszczególnione w § 20.

3. Ponadto nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorom szkół oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za:

1) efektywne zarządzanie szkołą, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły;

2) bezkonfliktowe kierowanie zespołem.

§ 24. 1. Wniosek o nagrodę powinien być podpisany przez uprawnionego wnioskodawcę.

2. Wzór wniosku o nagrodę dyrektora i Wójta Gminy stanowi załącznik do regulaminu.

§ 26. Wysokość nagród będzie ustalana odrębnie w każdym roku w zależności od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, przez:

1) Wójta Gminy w przypadku nagród Wójta;

2) dyrektora szkoły w przypadku nagród dyrektora szkoły.

§ 27. 1. Nagrody określone w niniejszym rozdziale przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt lub dyrektor za zgodą Wójta Gminy może przyznać nagrodę w innym czasie z zachowaniem procedur wynikających z ww. paragrafów.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 28. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 29. Zmiany do regulaminu wprowadza się w takim samym trybie, jak uchwalenie regulaminu.

§ 30. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz prawa pracy.

Załącznik do Regulaminu

określającego wynagradzanie nauczycieli

w szkołach i przedszkolach prowadzonych

przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

WNIOSEK

o nagrodę dyrektora szkoły/nagrodę wójta

1. Imię i nazwisko nauczyciela...........................................................................................

2. Data urodzenia................................................................................................................

3. Liczba lat pracy pedagogicznej ................................................................................

4. Wykształcenie.................................................................................................................

5. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje.................................................................................

6. Nazwa i adres szkoły......................................................................................................

7. Zajmowane stanowisko..................................................................................................

8. Ocena pracy pedagogicznej i rok nadania......................................................................

9. Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia - rok przyznania..................................................

.............................................................................................................................................

10. Uzasadnienie wniosku

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Opinia rady pedagogicznej ………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................

/podpis podmiotu składającego wniosek/

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama