reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.33.2013.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 8 maja 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/170/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153),

stwierdzam nieważność

§ 10 ust. 1,2 i 3, § 16 ust. 3 pkt 2 i 3, § 19 w części "i innym pracownikom szkółi placówek zwanych dalej szkołami" oraz § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b Załącznika do uchwałyNr XXX/170/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 marca 2013 r. Rada Gminy Dobrzyniewo Duże podjęła uchwałęNr XXX/170/13 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże która w dniu 8 kwietnia 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona kontrola legalności ww. uchwały wykazała, iż zapisy § 10 ust. 1,2 i 3, § 16 ust. 3 pkt 2 i 3, § 19 w części "i innym pracownikom szkół i placówek zwanych dalej szkołami" oraz § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b Załącznika do przedmiotowej uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa, co stanowiło podstawę do wszczęcia w dniu 30 kwietnia 2013 r. postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże, regulując kwestie związane z wysokością dodatku mieszkaniowego, dokonała przedmiotowych ustaleń w sposób naruszający przepisy ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W § 16 ust. 3 Regulaminu, Rada ustaliła,iż: "Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu:

1) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

2) studentów mniemających własnych źródeł dochodu do chwili ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

3) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodu."

W ocenie organu nadzoru powyższe regulacje pozostają w sprzeczności z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela stanowiącym, iż nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 ustawy, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela .

Należy zatem przyjąć, iż wysokości dodatku mieszkaniowego nauczyciela nie można uzależnić od poziomu dochodów w jego rodzinie, a jedynie od stanu rodzinnego nauczyciela a więc liczby osób w jego rodzinie.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzone przez organ nadzoru uchybienie należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności§ 16 ust. 3 pkt 2 i 3 Regulaminu określającego wynagradzanie nauczycieli w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże stanowiącego Załącznikdo uchwały NR XXX/170/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wynagradzania, nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku funkcyjnego określa § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagradzaniaza pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Wymienione w ww. paragrafie kryteria stanowią katalog zamknięty, a organ prowadzący może w ramach upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela jedynieje uszczegóławiać.

Zgodnie zatem z § 5 ww. rozporządzenia do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej "szkołą", albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) sprawowanie funkcji:

a) wychowawcy klasy,

b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,

c) opiekuna stażu.

Powyższy przepis nakłada na organy prowadzące szkół obowiązek ustalenia wysokości stawek oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, lecz nie upoważniado regulowania trybu zwiększania, zmniejszania lub całkowitego pozbawiania nauczycieli tego dodatku.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem organu nadzoru treść § 10 ust. 2 i 3 regulaminu
w zakresie utraty przez nauczycieli prawa do dodatku funkcyjnego nie znajduje umocowania w przepisach prawa. W art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela zawarto delegacjędla organów prowadzących szkoły do określenia wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku funkcyjnego. W kompetencji tej nie mieści się uprawnienie do określania okoliczności, w których ten dodatek nie przysługuje.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowoadministracyjnym, w upoważnieniuz art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, nie mieści się kompetencja do "cofania" dodatków, które w razie przyznania stanowią składnik wynagrodzenia (vide: Wyrok WSAwe Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV SA/Wr 274/05). Pozbawienie jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia musi mieć wyraźnie upoważnienie ustawowe. Tymczasem ani przepisy Karty Nauczyciela ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przyznają kompetencji do pozbawiania w ramach regulaminów uchwalanych na podstawie art. 30 ust. 6, danego składnika wynagrodzenia (vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z 25 czerwca 2005 r., sygn. akt IV SA/Wr 176/08).

Jak stwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyrokuz dnia 10 lutego 2009 r. sygn. akt IV S.A./Gl 450/08 delegacja ustawowa nie przewiduje kompetencji do określania, w jakich sytuacjach nauczyciel jest pozbawiony jakiegoś elementu wynagrodzenia.

Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, iż zakwestionowane przez organ nadzoru postanowienia Regulaminu sprzeczne są również z art. 42 § 1 w zw. z art. 29 § 1 ustawyz dnia 26 kwietnia 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.).Przyznane dodatki są bowiem składnikiem wynagrodzenia, a tym samym stanowią istotny element umowy o pracę, a zmiany zaś umowy o pracę na niekorzyść pracownika wymagają wypowiedzenia warunków płacy (vide: Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z dnia 25 czerwca 2005 r., sygn. akt IV SA/Wr 176/08).

Postanowienia regulaminów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Rada Gminy Dobrzyniewo Duże stanowiąc o tym w jakich stanach faktycznych przedmiotowy dodatek nie przysługuje naruszyła również przepis art. 9 § 2 Kodeksu pracy (vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 494/08).

Ponadto treść ust. 1 omawianego paragrafu, którym Rada Gminy ustaliła, iż dodatek funkcyjny powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego miesiąca. Powyższym zapisem rada ustaliła zatem zasady odnoszące się do początkowego terminu powstania i zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia określonych stanów faktycznych. Powyższy zapis powtarza jednak materię regulowaną ustawowo. Przepis natomiast art. 30 ust. 6 ustawy Karty Nauczyciela nie wprowadza kompetencji do ustalania początkowego terminu powstania i zmiany wysokości wynagrodzenia, gdyż materiata regulowana jest wprost w ustawie.

Organ stanowiący gminy powinien działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem. Przyjęte przez Radę unormowanie nie zawiera się w ustawowych kompetencjach organu gminy, wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, które stanowi podstawę do działania w przedmiotowym zakresie.

Poza ustawową delegacją art. 30 ust. 6 ustawy Karty Nauczyciela znajdują się również zapisy § 19 w części w jakim regulują przyznawanie nagród "innym pracownikom szkółi placówek zwanych dalej szkołami". Przepis kompetencyjny tj. art. 30 ust 6 Karty Nauczyciela odnosi się wyłącznie do nauczycieli. Przepis ten nie ma zastosowania do innych niż nauczyciele pracowników placówki.

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże zawierając w Regulaminie zapis § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b przyznający kompetencję członkowi komisji właściwej ds. oświaty do występowaniaz wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dyrektorowi szkoły, również wykroczyłapoza delegacje ustawową art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Powyższy przepis nie przyznaje kompetencji wnioskodawczych członkom komisji ds. oświaty w zakresie przyznawania nagród dyrektorowi szkoły.

Należy stwierdzić, iż organ prowadzący naruszył w przytoczonychi zakwestionowanych przepisach Regulaminu art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej- to jest podstawową zasadę państwa prawa, wykraczając poza delegację ustawową przy redagowaniu przedmiotowej uchwały. " O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia " [W: Wiesław Skrzydło, Komentarz do art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej].

Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności postanowień § 10 ust. 1,2 i 3 oraz 16 ust. 3 pkt 2 i 3, § 19 w części "i innym pracownikom szkółi placówek zwanych dalej szkołami" oraz § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b załącznika do uchwałynr XXX/170/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże, jest zasadne.

Poza wykazanymi istotnymi naruszeniami prawa organ nadzoru wskazuje
na nieistotne naruszenia prawa, tj. zapisy § 6 ust. 5, § 11 ust. 2, § 12 ust. 6, § 15 ust. 3oraz § 17 ust. 3 Regulaminu, w których określono terminy wypłat poszczególnych składników wynagrodzenia. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Karty Nauczyciela, wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Zasada ta dotyczy wynagrodzenia zasadniczego
i stałych składników wynagrodzenia. Powyższą regulacją ustawodawca przesądził zatemw jaki sposób, z góry czy z dołu, wypłacane są składniki wynagrodzenia.

Z uwagi na poważne, organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowane zapisy Regulaminu naruszają obowiązujący porządek prawny, a podniesione wyżej argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargido Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama