reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Szczuczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 2 nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn, przyjętego Uchwałą Nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr 91/XVI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 139/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r.

§ 2. 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Szczuczyn o powierzchni ok. 70,52 ha zwany dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu jako obszar objęty uchwałą.

Plan składa się z następujących części, stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do C;

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 3. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) Uchwała Nr 116/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Łomża na terenie Gminy Szczuczyn;

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn, przyjęte Uchwałą Nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 r., zmienione Uchwałą Nr 91/XVI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 139/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r.

§ 4. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie -należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, jeśli z treści przepisów nie wynika inaczej;

2) uchwale -należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) przepisach szczególnych i odrębnych -należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA);

4) rysunku planu -należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do C, sporządzony na mapie w skali 1:2000;

5) linii rozgraniczającej -należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) terenie -należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

7) projektowanej liniilublinii elektroenergetycznej 400 kV-należy przez to rozumieć projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Ełk - Łomża, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

8) pasie technologicznym- należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m, tj. po 35 m po obu stronach od osi linii 400 kV;

9) osi linii -należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV;

10) słupie -należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.

Definicje innych określeń i pojęć użytych w uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

§ 6. 1 Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich symbolami literowymi;

3) przebieg i klasyfikacja dróg;

4) oś projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.

Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolamiR,RZ,W i Nprzeznacza się pod tereny rolne i nieużytki, w tym:R- grunty orne,RZ- łąki i pastwiska,W- rowy,N- nieużytki wraz z zadrzewieniami, ciekami wodnymi oraz drogami gruntowymi. Przeznaczenie tych terenów jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

2) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych;

3) wycinkę istniejącego zadrzewienia w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolemR/TLprzeznacza się pod tereny rolne zalesione. Dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zasady zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie istniejących dróg dojazdowych;

2) trwałą wycinkę drzewostanu wysokiego.

§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolemZL/TLprzeznacza się pod tereny lasów.

2. Dopuszcza się wylesienia na terenach, o których mowa w ust. 1, na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV w granicach pasa technologicznego linii.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych;

2) trwałą wycinkę leśną drzewostanu wysokiego;

3) zachowanie poszycia leśnego i zakrzewień.

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:1KD-S/ZLprzeznacza się pod tereny lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację jednego z wariantów drogi krajowej ekspresowej nr 61 "Via Baltica" [S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)].

3. Dopuszcza się wylesienia na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2, na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV w granicach pasa technologicznego linii, a także w przypadku realizacji drogi krajowej ekspresowej Nr 61.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu i zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się:

1) możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy i eksploatacji drogi ekspresowej nr 61, o której mowa w ust. 2;

2) trwałą wycinkę leśną drzewostanu wysokiego;

3) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych.

6. Ustala się obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury drogowej, o której mowa w ust. 2, rozwiązań dotyczących realizacji na tym terenie inwestycji, o której mowa w ust. 4 pkt 1.

§ 11. 1. Tereny oznaczony na rysunku planu symbolami:2KD-GP, 3KD-GPprzeznacza się pod drogę publiczną - główną ruchu przyspieszonego.

2. Drogi klasy "GP", o których mowa w ust. 1:

1) 2KD-GP- istniejąca droga krajowa nr 61;

2) 3KD-GP- projektowana droga krajowa nr 61 powiązana z realizacją wszystkich wariantów drogi krajowej ekspresowej nr 61 [S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)].

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem3KD-GPpod tereny rolne, na warunkach określonych w § 7 ust. 2 i 3.

§ 12. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem4KD-Lprzeznacza się pod drogę publiczną - lokalną, droga klasy "L" - lokalna, w ciągu drogi powiatowej.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających drogi - 18 m;

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2);

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

§ 13. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem5KD-D/Rprzeznacza się pod tereny rolne.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację drogi publicznej dojazdowej, powiązanej z realizacją jednego z wariantów drogi krajowej ekspresowej nr 61 [S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)];

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się:

1) możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy i eksploatacji drogi publicznej dojazdowej, o której mowa w ust. 2;

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) wycinkę istniejącego zadrzewienia, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5. Ustala się obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury drogowej, o której mowa w ust. 2, rozwiązań dotyczących realizacji na tym terenie inwestycji, o której mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 14. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami odNr 6 KD-DdoNr 13 KD-Dprzeznacza się pod drogi publiczne - dojazdowe.

2. Drogi klasy "D" - dojazdowe, o których mowa w ust. 1:

1) 8KD-D- droga projektowana, powiązana z realizacją wszystkich wariantów drogi krajowej ekspresowej nr 61 [S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)];

2) 6KD-D, 7KD-Di od Nr9KD-Ddo Nr12KD-D- istniejące drogi gminne.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg - 15 m;

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2);

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

4. Dopuszcza się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem8KD-Dpod tereny rolne, na warunkach określonych w § 7 ust. 2 i 3.

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami odNr 14KDWdoNr 28KDWprzeznacza się pod drogi wewnętrzne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 3 do 8 m;

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 16.

§ 16. 1. Na terenach, o których mowa w § 7 - § 15 ustala się przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. W obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV ustalone zostały przeznaczenia terenów, o których mowa w § 7 - § 15.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, a także możliwość rozbiórki linii, na zasadach określonych w ust. 4-9.

4. Ustala się granice pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w odległości 35 m (licząc po obu stronach od osi projektowanej linii).

5. Na terenie pasa technologicznego (o szerokości 70 m) zakazuje się:

1) lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych;

2) tworzenia hałd, nasypów;

3) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego.

6. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się następujące parametry i wskaźniki:

1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami szczególnymi;

2) nakaz zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii:

a) nad powierzchnią ziemi - zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) nad projektowaną niweletą drogi ekspresowej nr 61 - min. 10 m,

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż:

a) 10 m od krawędzi skarp cieków wodnych,

b) 5 m od krawędzi skarp rowów melioracji szczegółowych,

4) wykonanie skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznej 400 kV z:

a) drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg - obowiązek zachowania odległości wymaganych w obowiązujących przepisach,

b) ciekami wodnymi, urządzeniami melioracyjnymi i wodnymi, zgodnie z przepisami szczególnymi,

c) istniejącą lub projektowaną infrastrukturą techniczną (podziemną i naziemną), zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie i ustaleniami zawartymi w § 26 - § 28.

5) zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznych 400 kV, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy w odległości mniejszej niż 5,0 m od granicy pasa drogi krajowej;

6) linia elektroenergetyczna 400 kV nie może naruszać skrajni drogi i pasa drogowego drogi ekspresowej nr 61;

7) lokalizacja słupów linii 400 kV przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi:

a) droga ekspresowa (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej):

- poza terenem zabudowy - min. 40 m,

- w terenie zabudowy - min. 20 m,

b) droga krajowa (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni):

- poza terenem zabudowy - min. 25 m,

- w terenie zabudowy - min. 10 m,

c) droga powiatowa (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni):

- poza terenem zabudowy - min. 20 m,

- w terenie zabudowy - min. 8 m,

d) droga gminna (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni):

- poza terenem zabudowy - min. 15 m,

- w terenie zabudowy - min. 6 m,

8) słupy sąsiadujące z pasem drogowym zaprojektować z obostrzeniami - zgodnie z przepisami szczególnymi;

9) rozwiązania techniczne, skrzyżowania i zbliżenia linii 400 kV o których mowa w pkt od 1 do 8 należy uzgodnić odpowiednio z ich właścicielem lub użytkownikiem, zgodnie z przepisami szczególnymi;

10) w przypadku lokalizacji w sąsiedztwie linii 400 kV farm wiatrowych należy zachować odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej 400 kV, określoną jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od skrajnego przewodu linii, która nie może być mniejsza niż trzykrotna długość średnicy koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację, utrzymanie i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Wszystkie obiekty (słupy) o wysokości 50,0m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

9. Dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

10. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu objętego planem znajdują się w rozdziałach 3-15.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 17. Na terenie pasa technologicznego linii 400 kV, który jest jednocześnie obszarem całego planu, ustala się zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 18. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) na obszarze objętym planem nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych;

2) wycinka drzewostanu w pasach technologicznych linii może się odbywać w niezbędnym zakresie do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) na terenie pasa technologicznego ustala się następujące warunki oddziaływania linii 400 kV:

a) natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 10 kV/m,

b) natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 60A/m,

c) dopuszczalna wartość progowa poziomu hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi.

Nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 19. 1. Teren objęty miejscowym planem nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują w jego obrębie zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Szczuczyna, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 20. 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzą projektowane drogi na terenech1KD-S/ZL, 5KD-D, 3KD-GP,8KD-Di istniejące drogi oznaczone symbolami:2KD-GP, 4KD-L, 6KD-D, 7KD-Di od Nr9KD-Ddo Nr13KD-Doraz od Nr14KDWdo Nr28KDW.

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania dróg, wymienionych w ust. 1 zostały określone w § 10 - § 15 i § 25.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 21. 1. Na terenie objętym planem występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych "Pradolina rzeki Biebrzy" wymagający szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniem.

2. Na terenach objętych planem nie występują inne tereny lub obiekty niż wymienione powyżej, podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym też tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.

§ 22. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania i po-działu nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Określa się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) ustala się, że linie rozgraniczające dróg stanowią podstawę do przeprowadzenia podziału w miejscu ich przebiegu;

2) dopuszcza się wtórny podział oraz scalanie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 23. Na obszarze objętym planem szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania zostały określone w rozdziale 2 i 4.

§ 24. Na całym terenie pasa technologicznego obowiązuje zakaz realizacji kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 25. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) parametry dla dróg występujących na terenie planu zostały określone w § 10 - § 15;

2) rozwiązania techniczne dróg i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi - w uzgodnieniu z ich zarządcami;

3) obsługę komunikacyjną linii elektroenergetycznej 400 kV z istniejących dróg oraz
w razie potrzeby poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 26. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej na obszarze planu pod warunkiem, że nie koliduje (zgodnie z przepisami szczególnymi) z linią 400 kV;

2) budowę, przebudowę lub dostosowanie infrastruktury technicznej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi i na warunkach gestora sieci;

3) pozostałe ustalenia dotyczące poszczególnych systemów infrastruktury technicznej są zawarte w § 27 - § 28.

§ 27. 1. W zakresie systemu elektroenergetycznego NN i WN ustala się:

1) orientacyjny przebieg projektowanej trasy linii 110 kV relacji Łomża - Piątnica - Stawiski - Szczuczyn-Ełk;

2) szerokość pasa technologicznego dla projektowanej linii 110 kV - 40 metrów (po 20 m od osi linii w obie strony);

3) przebieg osi linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Łomża wraz z pasem technologicznym został pokazany na rysunku planu, a ustalenia szczegółowe dla tej linii są zawarte w § 16.

2. Pas technologiczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nakłada się w planie na teren pasa technologicznego wyznaczonego dla linii 400 kV Ełk-Łomża. Zagospodarowanie pasa technologicznego projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§ 28. W zakresie systemu telekomunikacyjnego, na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 11.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 29. 1. Ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w celu budowy linii.

3. Po zakończeniu prac budowlanych, o których mowa w ust. 2, ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego, w części nie zajętej pod stanowiska słupów.

Rozdział 12.
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu

§ 30. 1. Dla terenów położonych w granicach obszaru objętego planem nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości tych terenów.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony przeciwpożarowej

§ 31. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

1) słupy o wysokości 50,0 m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę;

2) dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 32. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek projektowania linii
i zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Rozdział 14.
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

§ 33. Na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7151.22.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.) przeznacza się na cele nieleśne 5,1412 ha gruntów leśnych lasów niepaństwowych.

Rozdział 15.
Przepisy końcowe

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XXX/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186/XXX/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Sposób realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Szczuczyn inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczuczynie ustala, co następuje:

1) na podstawie projektu planu miejscowego ustalono, iż nie zachodzi potrzeba budowy nowych elementów infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;

2) nie wystąpią obciążenia finansowe gminy, ponieważ realizowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i wszystkie koszty związane z przejęciem i korzystaniem z nieruchomości, budową infrastruktury technicznej i obsługą planistyczną ponosi inwestor.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama