reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/139/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ust. 1, 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) - Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Puńsk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości:

1) w gospodarstwie domowym o liczbie nie przekraczającej 6 osób - 15,00 zł miesięcznie,

2) od 7 osoby i następnych w gospodarstwie domowym - 7,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) w gospodarstwie domowym o liczbie nie przekraczającej 6 osób - 10,00 zł miesięcznie,

2) od 7 osoby i następnych w gospodarstwie domowym - 5,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 L - w wysokości 12,00 zł

2) o pojemności 120 L - w wysokości 24,00 zł

3) o pojemności 240 L - w wysokości 48,00 zł

4) o pojemności 1100 L - w wysokości 180,00 zł

5) o pojemności 2500 L - w wysokości 360,00 zł

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 L - w wysokości 6,00 zł

2) o pojemności 120 L - w wysokości 12,00 zł

3) o pojemności 240 L - w wysokości 24,00 zł

4) o pojemności 1100 L - w wysokości 90,00 zł

5) o pojemności 2500 L - w wysokości 180,00 zł

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńsk określonym odrębną uchwałą oraz stawek określonych w § 2 ust. 1.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych oraz surowcowych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńsk określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio stawek określonych w § 2 ust. 2.

5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

6. Wzór deklaracji, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 5 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XVIII/104/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama