reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/140/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) - Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Puńsk będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych w - wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości

2) odpadów surowcowych (tzw. "suchych") papier, tektura, tworzywa i metale zebranych selektywnie na terenie nieruchomości zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, w każdej ilości,

3) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, w każdej ilości,

4) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,

5) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, w ilości określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. W przypadku przekroczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt. 1) właściciel nieruchomości, na której powstały odpady, ponosi koszt ich odbioru przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę. Jednostkowe koszty odbioru zawarto w uchwale o rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

4. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 4, wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:

1) Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie (w okresie od 1 listopada do 30 marca nie rzadziej niz jeden raz na miesiąc, oprócz miejscowości Puńsk i Smolany),

2) Odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc

3) Odpady zielone (trawa) - kompostowanie w kompostowniku

4) Szkło - nie rzadziej niz 1 raz na 2 miesiące.

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul.Dariusa i Girenasa 2.

2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u znajduje się na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK-u.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców.

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do uchwały.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XVIII/103/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2013
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW
PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów [kg/Mk/rok]

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

10

20 01 11

Tekstylia

10

20 01 13*

Rozpuszczalniki

0,05

20 01 14*

Kwasy

0,01

20 01 15*

Alkalia

0,01

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

0,05

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

0,15

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

50

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

0,80

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

1,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,10

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,10

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

0,10

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

30

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

50

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 01 40

Metale

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

40

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

50

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

20

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

50

17 03 80

Odpadowa papa

papa

50

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

styropian, wełna mineralna

5

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

1

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

1

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

0,5

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych

0,2

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,2

b.o. - bez ograniczeń


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2013
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zlokalizowanego w Puńsku, ul. Dariusa i Girenasa 2

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I. Zasady ogólne:

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy Puńsk.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika Urzędu.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady 2 razy w tygodniu w godz. 900 - 1500 .

2. Godziny funkcjonowania PSZOK-u podane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Odpadami.

3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Puńsk po okazaniu następujących dokumentów:

- ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- w przypadku, gdy osoba dostarczająca odpady nie jest pracownikowi znana osobiście, na żądanie pracownika należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady.

4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

5. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

6. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- odpady zawierające azbest

- szyby samochodowe

- szkło zbrojone i hartowane

- zmieszane odpady komunalne

- części samochodowe

- zmieszane odpady budowlane.

9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK -u, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

10. Przyjmujący odpady pracownik wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na, przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.

11. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika.

12. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej gminy Puńsk oraz tablicy informacyjnej PSZOK.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udzielana jest w Urzędzie Gminy Puńsk w pokoju nr 15 oraz u pracownika, który obsługuje PSZOK.

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Puńsk w zakładce Gospodarka Komunalna.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama