| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/A/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 marca 2013r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z jednej strony a Miastem Augustów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Augustowa - Kazimierza Kożuchowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Augustowa - Moniki Podziewskiej, zwanym w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Miasta Augustów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

2. Lekcje religii odbywać się będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Suwałkach, zlokalizowanym w siedzibie Zboru "Chrześcijańska Społeczność" Kościoła Zielonoświątkowego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 44.

3. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego, natomiast nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Zielonoświątkowego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.

4. Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w tym finansowej związanej

z realizacją przedmiotowego zadania.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczających na przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres ośmiu miesięcy, tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r., w wysokości 87,81 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych 81/100) miesięcznie na jednego ucznia, to za dwóch uczniów w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 1404,96 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta cztery złote 96/100);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2013 r.

2. Kalkulację całkowitych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2013 r.

4. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2013 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o których mowa w § 2 ust. 2 w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w wyżej wskazanym punkcie katechetycznym, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5.

5. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co najmniej jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Niewykorzystana część dotacji oraz nadpłata wynikająca z rozliczenia dotacji, podlegają zwrotowi w terminie do dnia 05 października 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Augustowie: Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Filia w Augustowie nr 77124052111111000049294220.

7. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji w terminie do dnia 10 października 2013 r.

8. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości:

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałki


Wiesław Stelmach

Burmistrz Miasta Augustowa


Kazimierz Kożuchowski


Skarbnik Miasta Augustowa


Monika Podziewska


Załącznik do Porozumienia Nr 1/A/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 marca 2013 r.

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Chrześcijańska Społeczność" (dla Miasta Augustów)

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Chrześcijańska Społeczność" (dla Miasta Augustów)

Miesięczny koszt zatrudnienia

§ 4010

1006,67

§ 4040

83,46

§ 4110

187,39

§ 4120

26,71

§ 4440

100,65

RAZEM

1404,88

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii

8

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii

4

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z Miasta Augustów

16/2

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia

87,81

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »