reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/177/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217,poz.1281, Nr 149, poz.887 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 226.132zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 226.132zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę-30.915 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 30.915zł.

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 36.234zł

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 36.234zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. " "Zadania inwestycyjne w 2013 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2013 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" na załącznik Nr 5 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.196.286zł, w tym: dochody bieżące - 21.265.158zł , dochody majątkowe-3.931.128zł,

2. Wydatki ogółem - 24.679.199zł, w tym wydatki bieżące- 19.840.442zł , wydatki majątkowe- 4.838.757zł.

3. Dochód w kwocie 517.087zł zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" realizowanego z udziałem środków z PROW.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/177/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Ogółem:

w tym dotacja na zadania zlecone

w tym dotacja na zadania własne

w tym dotacja na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym z dotacji na zadania zlecone

w tym z dotacji na zadania własne

w tym z dotacji na zasadzie porozumień

756

75621

0010

38.062

-

-

-

-

-

-

-

853

85395

4210

-

-

-

-

12.847

-

-

-

921

92109

6050

-

-

-

-

25.215

-

-

-

900

90095

2700

188.070

-

-

-

-

-

-

-

900

90095

4300

-

-

-

-

188.070

-

-

-

-

Razem:

-

226.132

-

-

-

226.132

-

-

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/177/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie dochodów

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Ogółem:

w tym z dotacji na zadania zlecone

w tym z dotacji na zadania własne

w tym z dotacji na podstawie porozumień

Ogółem:

w tym z dotacji na zadania zlecone

w tym z dotacji na zadania własne

w tym z dotacji na zasadzie
porozumień

Ogółem

w tym z dotacji na zadania zlecone

w tym z dotacji na zadania własne

w tym z dotacji na podstawie porozumień

Ogółem

w tym z dotacji na zadania zlecone

w tym z dotacji na zadania własne

w tym z dotacji na podstawie porozumień

758

75801

2920

30.915

-

-

-

-

-

-

-

756

75621

0010

-

-

-

-

30.915

-

-

-

801

80146

4700

1.971

801

80146

4700

2.820

801

80146

4700

1.992

801

80146

4700

11.451

801

80101

4010

8.231

801

80114

4010

8.280

801

80114

4110

1.417

801

80114

4120

306

600

60016

4270

18.000

010

01095

6050

18.000

Razem:

30.915

30.915

-

36.234

36.234


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/177/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

1. do § 1

1) W rozdziale 75621 zwiększono dochody o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne) i przeznaczono w rozdziale 85395 ( MGOPS- środki własne ) na zakup materiałów ( dodatkowo poza projektem) na kurs technolog robót wykończeniowych oraz w rozdziale 92109 na zakup dokumentacji technicznej na zadanie pn ."Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk" ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

2) W rozdziale 90095 zwiększono dochody o dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn" i przeznaczono w rozdziale 90095 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. do § 2

1) W rozdziale 75801 zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/2013?RD-5859 Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. zmniejszono dochody w postaci subwencji oświatowej a zwiększono w rozdziale 75621 o dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

2) W rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenie i doskonalenie nauczycieli, tj.

a) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach o 1.971zł

b) w Szkole podstawowej w Miłkowicach Jankach o 2.820zł

c) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie o 1.992zł

d) w Zespole Szkół w Drohiczynie o 11.451zł

i przeznaczono w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80114 na wydatki na pracownika interwencyjnego ( wynagrodzenie osobowe, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy) oraz w Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe.

3) W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na remonty dróg i zwiększono w rozdziale 01095 na dokumentację techniczną na zadanie pn. "Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze" ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/177/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki
Środki do pozyskania w 2013 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Dotychczas poniesione koszty

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Pomoc finansowa innych gmin
oraz inne środki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki
2013

1.103.259

1.050.000

1.050.000

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

53.259

2.

700

70095


6059

Dokumentacja techniczna na projekt pn." Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" 2013

115.000

115.000

115.000

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

3.

700

70005

6060

Zakup działek
2013

46.000

46.000

46.000

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

4.

750

75095

6067 i 6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
2013-2014

243.848

121.924

18.289

0

0

103.635

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

5.

754

75412

6050

Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja
2013

10.183*

10.183*

10.183*

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

7.

900

90001

6057
6059

Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013

8.054.501

3.306.360

495.954

0

0

2.810.406

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

4.748.141

8.

900

90004

6060

Zakup
ciągniczka (zieleń miejska) 2013

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

9.

600

60016

6050

Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii
2012-2013

2.084.752

126.075

126.075

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

1.958.677

10.

921

92109

6050

Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk
2013

25.215

25.215

25.215

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

11.

010

01095

6050

Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze- dokumentacja techniczna
2013

18.000

18.000

18.000

Ogółem

11.720.758

4.838.757

1.924.716

0

0

2.914.041

0

x

6.760.077

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*- FUNDUSZ SOŁECKI


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/177/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 marca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Koszty ogółem

wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.

ogółem

w tym:

dotacje
z budżetu

w tym:

§ 265

na
inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

11

I.

Zakłady budżetowe

206.582

1.350.000

0

0

0

1.438.000

0

118.582

0

z tego:

0

0

1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie

206.582

1.350.000

0

0

0

1.438.000

0

118.582

0

Ogółem

206.582

1.350.000

0

0

0

1.438.000

0

118.582

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama