reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/175/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 000 zł w tym:

- dział 750, rozdział 75020 § 2320 o kwotę 12 000 zł porozumienie z jst

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 353 155 zł w tym:

- dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 353 155 zł zadanie własne

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 203 400 zł w tym:

- dział 853, rozdział 85305 § 4010 o kwotę 64 400 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4040 o kwotę 7 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4110 o kwotę 11 400 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4120 o kwotę 1 600 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4440 o kwotę 3 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4210 o kwotę 24 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 6050 o kwotę 80 000 zł zadanie własne

- dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 12 000 zł zadanie własne

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 544 555 zł w tym:

- dział 750, rozdział 75023 § 4210 o kwotę 20 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 4300 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 4480 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80101 § 4010 o kwotę 228 755 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80101 § 4110 o kwotę 17 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80101 § 4120 o kwotę 3 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4010 o kwotę 64 400 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4040 o kwotę 7 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4110 o kwotę 11 400 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1 600 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4440 o kwotę 3 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4260 o kwotę 2 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4270 o kwotę 2 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 6060 o kwotę 20 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80110 § 4010 o kwotę 100 400 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80110 § 4110 o kwotę 4 000 zł zadanie własne

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 436 414 zł, w tym: dochodów bieżących - 35 147 914 zł, dochodów majątkowych - 1 288 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 39 368 692 zł w tym : wydatków bieżących 33 708 492 zł, wydatków majątkowych - 5 660 200 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 932 278 zł, (w tym 3 000 000 zł z tytułu emisji obligacji oraz 932 278 zł z tytułu wolnych środków roku 2012 ) oraz łaczną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie miasta na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 4 pn. "Przychody i rozchodu budżetu w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/175/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

AD. 1 Zwiększa sie plan dochodów budżetowych o kwotę 12 000 zł w tym:

- o kwotę 12 000 zł z tytułu otrzymanej ze Starostwa dotacji na prowadzenie powiatowej biblioteki, co jest zadaniem miasta ( dział 750 ).

AD. 2 Zminiejsza sie plan dochodów budżetowych o kwotę 353 155 zł w tym:

- o kwotę 353 155 zł z tytułu zmniejszenia rocznej kwoty subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820//2/2013 ( dział 758 ).

AD. 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 203 400 zł w tym:

- o kwotę 111 400 zł zwiększenie kosztów Żłobka w ramach przystapienia do programu "Maluch" ( dział 853 ).

- o kwotę 80 000 zł. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch" ( dział 853 ).

- o kwotę 12 000 zł na prowadzenie Biblioteki Miejskiej w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach i otrzymanej dotacji ( dział 921 ).

AD. 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 433 155 zł w tym:

- o kwotę 80 000 zł zmniejszenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta na rzecz programu "Maluch" ( dział 750).

- o kwotę 353 155 zł zmniejszenie wydatków na oświatę w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach z tytułu zmniejszenia kwoty rocznej subwencji oświatowej ( dział 801 ).

- o kwotę 111 400 zł zmniejszenie kosztów funkcjonowania Przedszkola Nr 3 na rzecz zwiekszenia kosztów Żłobka ( dział 801 ).

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/175/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2012
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

6060

Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego

100 000

100 000

100 000

Miasto Siemiatycze

2

600

60016

6050

Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem"

100 000

100 000

100 000

Miasto Siemiatycze

3

600

60016

6060

Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej

100 000

7 000

7 000


Miasto Siemiatycze

4

600

60016

6050

Przebudowa ul.Żeromskiego i Jabłonowskiej

3 138 000

3 138 000

197 000

2 000 000

941 000

Miasto Siemiatycze

5

630

63095

6050

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.

8 000 000

180 000

180 000

Miasto Siemiatycze

6

720

72095

6050

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013

2 766 116

2 800

2 800

Miasto Siemiatycze

7

720

72095

6067

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

32 400

32 400

4 900

27 500

Miasto Siemiatycze

8

720

72095

6050

Budowa Systemu Informacji Miejskiej

40 000

40 000

40 000

Miasto Siemiatycze

9

750

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

10

801

80104

6050

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5

375 000

375 000

375 000

Przedszkole Nr 5

11

801

80104

6060

Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3

7 000

7 000

7 000

Przedszkole Nr 3

12

900

90015

6050

Budowa przyłacza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"

20 000

20 000

20 000

Miasto Siemiatycze

13

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej

200 000

200 000

200 000

Miasto Siemiatycze

14

921

92109

6050

Remont elewacji zewnętrznej SOK

150 000

150 000

150 000

Siemiatycki Ośrodek Kultury

15

926

92601

6050

Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

16

600

60016

6050

Przebudowa drogi w ul. Słowiczej

267 000

267 000

267 000

Miasto Siemiatycze

17

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u

167 000

167 000

167 000

Miasto Siemiatycze

18

926

92601

6050

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"

673 000

673 000

673 000

Miasto Siemiatycze

19

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.

61 000

61 000

61 000

Miasto Siemiatycze

20

853

85305

6050

Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"

80 000

80 000

80 000

Żłobek

Ogółem:

16 336 516

5 660 200

2 691 700

2 000 000

941 000

27 500

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/175/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 932 278

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

3 000 000

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

932 278

Rozchody ogółem:

1 000 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 000 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Dane uzupełniające

Deficyt budżetowy sfinansowany będzie emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000 oraz wolnymi środkami 932 278

2 932 278

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/175/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Podmiot dotowany

Dotacja celowa

Dotacja
podmiotowa

1

921

92109

2480

Siemiatycki Ośrodek Kultury

-


960 000

2

921

92116

2480

Biblioteka Miejska

-


592 000

OGÓŁEM:

1 552 000

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama