reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/151/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 26 588 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 26 588 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 27 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36 999 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 084 110 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 506 151 zł,

- majątkowe w wysokości 577 959 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 525 711 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 971 889 zł,

- majątkowe w wysokości 553 822 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/151/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/151/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/151/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

2000

283710

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20000

2

Biblioteka

85000

2

3

Gmina Białystok

11500

3

Ogółem

13500

368710

Ogółem

20000

-

-

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/151/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie progr.

2013

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego

99167

99167

99167

0

0

0

Gmina Jasionówka

2

921

92109

6050

Budowa altany wolnostojącej z kominkiem grilowym na działce obok świetlicy

12057

12057

12057

0

0

0

Gmina Jasionówka

3

926

92695

6050

Wykonanie placów zabaw dla dzieci

36105

36105

36105

0

0

0

Gmina Jasionówka

4

900

90095

6050

"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce"

635743

391273

0

23701

367572

0

Gmina Jasionówka

5

900

90002

6060

Zakup oprogramowania komputerowego w związku z realizacją systemu gospodarowania odpadami.

3000

3000

3000

0

0

0

Gmina Jasionówka

6

720

72095

6067
6069

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

122201

12220

1833

0

0

10387

Gmina Jasionówka

Ogółem

908273

553822

152162

23701

367572

10387

Gmina Jasionówka

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* kwoty prognozowane

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/151/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- pismem ST3/4820/2/2013/RD-5859 zmniejszono roczną kwotę subwencji dla gminy w części oświatowej o kwotę 28 588 zł,

- na mocy podpisanej Umowy PRP.403.1.6.2013 z Powiatem Monieckim zwiększa się dochody o otrzymaną dotację celową w kwocie 2000 zł z przeznaczeniem dla GOKSiT na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2013 r. powiatowych imprez kulturalnych:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...",

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny " Moje Wakacje".

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmniejsza sie wydatki o kwotę 28 588 zł w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej,

- dokonano przesunięć w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami na kwotę 27 600 zł (w tym kwota
7 399 zł dotycząca realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikająca z realizacji dochodów 2012 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - środki pozostałe z rozliczenia 2012 roku. Z wykonania dochodów i wydatków wykazanych
w sprawozdaniu Rb-28S jak również RB-27S za 2012 rok wynika różnica 10 398,58 zł, jednak w wyniku zaleceń pokontrolnych z PUW przeksięgowano z dz.851, rozdz. 85154 § 3110 kwotę 3 000 zł (wydatki poniesione na dożywianie dzieci z rodzin objętych w/w programem) do dz. 852, rozdz.85295 § 3110.

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zwiększa sie dotację dla GOKSiT o 2000 zł,na mocy podpisanej Umowy PRP.403.1.6.2013 z Powiatem Monieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2013 r. powiatowych imprez kulturalnych:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...",

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny " Moje Wakacje".

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama