Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/246/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sejneńskiego na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2013 r.
(M. P. Nr 0 poz. 140) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za czynności związane z usuwaniem statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w wysokości:

1) rower wodny lub skuter wodny - 52 zł,

2) poduszkowiec - 104 zł,

3) statek o długości kadłuba do 10 m - 125 zł,

4) statek o długości kadłuba do 20 m - 156 zł,

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 208 zł.

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, za każdą rozpoczętą dobę przechowywania, w wysokości:

1) rower wodny lub skuter wodny - 16 zł,

2) poduszkowiec - 32 zł,

3) statek o długości kadłuba do 10 m - 52 zł,

4) statek o długości kadłuba do 20 m - 104 zł,

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 156 zł.

§ 3. Opłaty ustalone w § 1 i 2 zawierają wszelkie składniki, w tym podatki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sejneńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do opłat w 2013 r.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe