Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 178/XXIII/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego na nieruchomości.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

a) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba - 10 miesięcznie;

b) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób - 20 miesięcznie;

c) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 4 osoby i więcej - 30 miesięcznie.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny odpady zmieszane/ wynosi:

a) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba - 15 miesięcznie;

b) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób - 30 miesięcznie;

c) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 4 osoby i więcej - 45 miesięcznie.

§ 2. Użyte w uchwale określenie gospodarstwo domowe oznacza zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osoba utrzymującą się samodzielnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 141/XIX/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. , poz. 489).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe